Plán obnovy slovenského zdravotníctva

Súčasný systém zdravotníctva je podriadený záujmom finančných skupín s dôrazom na generovanie ziskov v oblasti nemocničnej starostlivosti. Obnovené slovenské zdravotníctvo bude založené na potrebách ľudí. Preventívna a ambulantná starostlivosť získa zvýšené financovanie, čo spôsobí zníženie finančnej záťaže na nemocničnú starostlivosť. Sploštenie nákladovej krivky umožní aj plnohodnotnú starostlivosť aj pre občanov v poproduktívnom veku, aby sa vek dožitia opäť vyrovnal vyspelým krajinám. V horizontálnej osi je vyjadrené rozloženie nákladov podľa veku ľudí. Červená krivka zodpovedá rozloženiu podľa záujmov finančných skupín. Sploštená zelená krivka zodpovedá rovnomernému rozdeleniu zdravotnej starostlivosti celému vekovému rozloženiu národa.

1.Udržať mier

Mier je bazálna podmienka tvorby zdrojov a kvalitného fungovania všetkého, aj zdravotníctva. Zabezpečiť jeho ochranu pred vonkajšími vplyvmi vrátane ochrany pred novými formami vedenia vojen, ako je prenikanie imigrantov, islamu a iných ideológií vrátane LGBTI a najnovšie ohrozenie psychologickými operáciami (šírenie paniky) a biologickými hrozbami (vírusy, bojové biologické zbrane). Tento cieľ môže garantovať iba silný štát.

2. Univerzálna dostupnosť

Naplniť články v Ústave SR, ktoré definujú „univerzálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti“ a prioritu zdravia (života) pred obchodnými záujmami. V čl. 20 ústavy sa uvádza, že výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie. Na základe zdravotného poistenia máme podľa čl. 40 ústavy   právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

3. Legislatíva a riadenie

Transformovať  všetky zákony bývalého ministra Zajaca vytvorené pre ovládnutie zdravotníctva biznisom a vrátiť sa k filozofii zákona č. 20/1966 Z.z., ktorý bol pomenovaný ako „Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu“. Zaviesť trestnoprávnu a hmotnoprávnu zodpovednosť politikov a úradníkov s cieľom minimalizovať korupciu. Dnešné MZ SR, ktoré neriadia zdravotníci, ale funguje ako obchodné oddelenie finančných skupín riadiace biznis s chorobami s cieľom maximalizovať zisky z chorôb, premeniť znovu na riadiaci orgán starostlivosti o zdravie. Vymeniť jeho súčasných právnikov a obchodníkov za zdravotníkov s praxou.
Definovať ciele štátnej zdravotnej politiky zakotvené na potrebách ľudí.

4. Financovanie

Zabezpečiť prechod strategických podnikov do rúk štátu. Ich zisk využívať aj na dofinancovanie zdravotníctva. Zmeniť systém zdravotného poistenia. Výber povinných zdravotných odvodov presunúť na Daňový úrad a rozdeľovanie príjmu z týchto zdravotných daní posunúť do regiónov. Z pobočiek VšZP s participáciou VÚC vytvoriť s týmto cieľom Krajské úrady nákupu zdravotnej starostlivosti. Pre súkromné poisťovne otvoriť trh s pripoistením. Takto vznikne systém štátneho solidárneho zdravotníctva financovaný z daní doplnený systémom súkromného zdravotníctva financovaného z pripoistenia. V štátnom segmente prejsť z trhového financovania na paušálnu úhradu zodpovedajúcu reálnym nákladom poskytovanej zdravotnej starostlivosti a tým zabezpečiť efektívne využitie disponibilných zdrojov.

5. Ľudské zdroje

Pre pacientov zabezpečiť dostatočný počet slovenských lekárov a zdravotných sestier. Okrem zlepšenia finančného a sociálneho zabezpečenia zdravotníkov, čo prinesú navrhované opravy riadenia a financovania, to vyžaduje vrátiť komorám SLK a SKSaPA ich prirodzené funkcie pri regulovaní ľudských zdrojov. Okrem zabezpečovania odbornej úrovne a etickej spôsobilosti vrátiť komorám aj ich funkcie pri tvorbe optimálnej siete ambulancií a nemocníc (stratifikácia). Reálne pokrytie nákladov a riadenie zdravotníctva odborníkmi sú základné podmienky pre obnovu dôvery zdravotníkov v náš štát. Nastolenie dôvery zabezpečí zastavenie ich odchodu za prácou do zahraničia, zostanú doma a tu budú liečiť svojich pacientov.

6. Vzdelávanie

Lekárske fakulty, zdravotnícke univerzity, celé zdravotnícke školstvo dofinancovať, stavebne dobudovať a moderne vybaviť, aby mohlo produkovať potrebné počty kvalitných zdravotníckych pracovníkov. Akceptovať už opakovane predkladané návrhy dekanov LF na potrebné zmeny v zdravotníckom školstve. 

7. Zmeny v štruktúre zdravotníctva

Vrátiť stratifikáciu zdravotnej starostlivosti späť na jej rozdelenie na primárnu (v komunitách v občinách, v ambulanciách všeobecných lekárov), sekundárnu (v špecializovaných ambulanciách a nemocniciach) a terciárnu (v špecializovaných ústavoch), ako to u nás po desaťročia fungovalo do tzv. reformy v roku 2005 a ako je to dnes štandardne zavedené v celom vyspelom svete. S tým súvisí stratifikácia starostlivosti na podporu zdravia, prevenciu, včasnú diagnostiku, liečbu, rehabilitáciu a ošetrovanie. V podpore zdravia znovu vybudovať špecializované ústavy zamerané na kvalitu potravín a stavovania (Ústav výživy ľudu). V primárnej a sekundárnej prevencii akcentovať včasnú dostupnosť psychologickej a rehabilitačnej starostlivosti, umiestniť a rozvinúť ich už v primárnej starostlivosti. Pre dostupnosť a bezpečnosť očkovania vrátiť výrobu vakcín do rúk nášho štátu. Znovu začleniť aj kúpeľnú starostlivosť do štandardnej liečebno-preventívnej starostlivosti zameranej na zlepšenie zdravotného stavu a pracovného potenciálu populácie. Zamerať sa na dosiahnutie nadväznosti ambulantnej a nemocničnej starostlivosti. Rozvinutie komunitnej starostlivosti a zlepšenie výkonu ambulancií povedie k zníženiu vstupu pacientov do nemocníc a to uvoľní ľudské aj finančné zdroje pre čo najlepšie riešenie komplikovaných stavov ale aj pre rozvoj preventívnych programov.

7.1. Ambulancie

Na prvom mieste sa zamerať na záchranu najviac ohrozenej ambulantnej starostlivosti. Obnoviť už zaniknuté ambulancie, zabezpečiť pre ich fungovanie potrebné počty lekárov a sestier. Optimalizovať sieť ambulancií všeobecných lekárov a špecialistov s dôrazom na ich tímovú spoluprácu a zabezpečiť ich financovanie na úrovni reálnych nákladov. Cieľom je fungujúca sieť moderných, dobre vybavených ambulancií. Personálne náklady lekárov a sestier v ambulanciách musia byť vždy porovnateľné s ich úrovňou v nemocniciach. Odstrániť všetky byrokratické prekážky v ambulanciách aj v lekárňach vrátane obštrukcií vyplývajúcich zo súčasného nefunkčného systému eZdravie. Ambulantnú starostlivosť zamerať na prevenciu, včasnú diagnostiku a včasnú kvalitnú liečbu v komunitách čo najbližšie k bydlisku pacientov. Odstrániť všetky kompetenčné obmedzenia ambulantnej starostlivosti.

7.2 Nemocnice

Uskutočniť ich stratifikáciu. Určiť sieť zariadení pre starostlivosť o akútnych a dlhodobých pacientov dostupných v jednotlivých regiónoch a stanoviť aj nadväzujúcu sieť vyšších pracovísk, fakultných nemocníc a špecializovaných ústavov zameraných na komplexnú liečbu aj najzložitejších stavov. Je potrebné zrekonštruovať a dobudovať súčasné nemocnice, aby bola zabezpečená dostupnosť spravodlivo vo všetkých regiónoch a tak zabezpečiť poskytovanie kvalitnej nemocničnej starostlivosti v blízkosti bydliska pacientov. Zaviesť financovanie nemocníc podľa ich reálnych nákladov. V nemocniciach zabezpečiť kvalitné stravovanie ako súčasť liečebného režimu. Obnoviť a dobudovať chronickú a doliečovaciu starostlivosť vrátane siete inštitucionálnej starostlivosti o bezvládnych. Pre súčasnú havarijnú situáciu zdravotníctva je typické, že nemocnicu, ktorú staviame od roku 1986, sme namiesto dobudovania, začali v roku 2019 búrať. Osud FN v Bratislave na Rázsochách sa nesmie opakovať, za takéto zlyhania a spôsobené škody sa musí vyvodzovať osobná zodpovednosť.

7.3. Lieková politika

Na základe verejného zdravotného poistenia zabezpečiť indikované lieky pre každého pacienta.

8. Záver

Je nevyhnutné odstrániť súčasný systém „chorobníctva”, ktorého cieľom je zisk z chorôb a znovu postaviť zdravotníctvo na ľudskej potrebe zdravia. Do centra vrátiť úžitok pacienta.
Stop chorobníctvu + obnova zdravotníctva = starostlivosť o zdravie ľudu

Aktualizácia 30.11.2022 MUDr. Peter Lipták 0903440016, www.zzz.sk/zariadenie/39

Ako vyjadril T.E.Rostas jednou vetou na demonštrácii na Letnej v sobotu 26.11.:
„Zdravotníctvo už nebude oddelením finančných skupín riadiace biznis s chorobami, ale bude zamerané na prevenciu a bezplatnú starostlivosť o zdravie a životy ľudí.“