V rámci iniciatívy výberu kandidátov na základe osobných referencií členov Národného obrodenia sa s Ľuboslavou Petričovou zhováral Juraj Vizy

  1. Povedzte stručne, aké sú Vaše doterajšie aktivity v súvislosti s Vaším rozhodnutím vstúpiť do politiky, aký máte vek a skúsenosti a prečo kandidujete práve za stranu (uviesť stranu). Zdôvodnite, prečo práve táto strana dokáže presadiť myšlienky, ktoré presadzuje Národné Obrodenie (definované národné hodnoty), a to najmä: vystúpenie z NATO, EU, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych privandrovalcov, zákaz činnosti politických mimovládok na Slovensku atď.. Prečo si myslíte, že práve Vaše pôsobenie bude prínosom, čo konkrétne je cieľom Vášho mandátu?

Odpoveď : Som 50 ročná matka, 17 ročnej dcéry, ktorá bola počas posledných 3 rokov ostrakizovaná v škole pre  požiadavku dodržiavania Ústavy SR, zastavenia porušovania ľudských práv a ochrany detí , zastavenia šikany zo strany vlády a zabezpečenia normálneho a zdravého vývoja spoločnosti.

Moje aktivistické činnosti vyvrcholili do vstupu do OZ Národný snem jednoty Slovenska, z ktorého som následne bola kooptovaná ako krajská predsedníčka strany  Národná koalícia. Nikdy dovtedy som v žiadnej politickej strane nebola, čiže nemám politickú minulosť a verím, že už v žiadnej ďalšej nebudem. Vstúpila som do strany z presvedčenia, že aktuálna legislatíva umožňuje čokoľvek zmeniť v celom systéme len cez politickú stranu.

Strana NK NeKa je strana pronárodná, pro Slovenská, prokresťanská s dodržiavaním základných zásad o rodine, a zároveň prosociálna. Záleží mi na zmene, ale zmene trvalej a zmene v prospech ľudí. Všetko ostatné, čo bojuje proti človeku je pre mňa neprijateľné…

Cieľom môjho mandátu je program pre potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť potravín, podporu vidieka a farmárov a ochranu práv detí a dôstojného života pre pracujúcich a seniorov.

 

  1. Aký postoj máte k pojmu a definícii slova rodina a akú váhu pri výkone Vašej služby bude mať definícia – muž, žena a ich deti tvoria rodinu a tá je najposvätnejšou a preto zvlášť chránenou a podporovanou základnou bunkou národa a jeho budúcnosti?

Odpoveď: rodina je základ spoločnosti. Fungujúca rodina, kde sú vzormi otec (muž),  matka(žena) a deti , ktoré preberajú vzor svojich rodičov je základom pre zdravý vývoj, pochopenie a sebapoznanie, rozdelenie úloh a rolí v živote. Správnymi vzormi a príkladmi sa deti učia rýchlo a ľahko. Osvojujú si pravidlá správania sa,  práce a výkonov. Len tak , na základe správneho rozdelenia „rolí“  sa môže spoločnosť posunúť a zdravo vyvíjať.


  1. Akú máte predstavu o zmenách potrebných vo vzdelávaní detí a mladých ľudí? Navrhnite najdôležitejšie zmeny potrebné v školstve, aby nám neušiel vlak v práve sa rodiacom multipolárnom svete.

Odpoveď: vrátiť do škôl klasifikačný poriadok, ktorý tu bol do času Revolúcie. Dieťa musí spĺňať požiadavky na neho kladené v určitom stupni vývoja, pretože len tak sa môže stať svojbytným a samostatne uvažujúcim. Ľudia potrebujú zvládať úlohy vo svojom živote, niekedy problémy prekonávať a to sa deti musia naučiť práve v škole s pomocou primeraného vedenia.

Zabrániť plánovanému zavádzaniu liberálnych metód do už aj tak poškodeného školstva, viesť deti k sociálnemu spolunažívaniu, vrátiť niektoré predmety späť do školy… Učiť príkladom. A hlavne zastaviť možnosť ešte viac uvoľňovať mravy.


  1. Čo je potrebné prioritne zmeniť v rezorte zdravotníctva, aký pohľad máte na súkromné vlastníctvo v ňom? Ako na liekovú politiku a bezpečnosť obyvateľstva? Ako sa pozeráte na svoje pôsobenie, a ako budete pôsobiť v parlamente v súvislosti s plánovanou podriadenosťou štátu voči WHO? Aké kroky presadíte voči lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorý priamo vykonával, prípadne sa zúčastnil v covidovom období násilných skutkov chápaných väčšinou národa ako genocída Slovenského národa! Zároveň je veľmi dôležité, aby ste ozrejmili aj Vaše postoje, skúsenosti a konkrétnu činnosť počas posledných troch rokov „keď sa lámal chlieb“, t.j. v covid cirkuse, či ste s ním súhlasili, ako ste vnímali prebiehajúci covid teror. Ste očkovaná a koľkokrát? Dali ste sa testovať, nosili ste rúško, či a ako ste sa postavili k šikanovaniu seba a ľudí okolo Vás zo strany úradníkov, lekárov, …  Ste členkou nejakej Občiny, Dŕžavy alebo nejakého spolku, iniciatívy alebo zoskupenia, ktoré sa postavilo na odpor? Aký postoj zaujmete, ak by sa podobné „divadlo“ v nejakej forme zopakovalo?

Odpoveď: Zdravie nesmie byť súčasťou obchodu. Zdravotníctvo by som požadovala zoštátniť. Nie je možné aby súkromné subjekty profitovali zo zákonnej povinnosti platiť povinné odvody. Zoštátnenie poisťovne a zdravotníckych zariadení, aby mali ľudia prístup k zdravotnej starostlivosti tak, ako im to zaručuje Ústava. Lieková politika je komplikovaná sústava opatrení, je potrebné do nej zasahovať pomerne opatrne, aby sa nenarušili už tak takmer rozpadnuté, ale ešte funkčné cesty.  V každom prípade , nie je možné trestať obrovskými doplatkami na lieky, už aj tak značne postihnutých pacientov. Tu je potrebné prehodnotiť možnosti štátu a ako správny „gazda“ pozrieť sa na to, kde sú rezervy a kde vznikajú úniky. Zastaviť ďalšie rozkrádanie a nezmyselné privatizovanie.

Nie som očkovaná, som raz testovaná (pľuvacím testom), rúško som nenosila. Postavila som sa ako jediná matka v škole za to, aby bolo moje dieťa do školy vpustené bez testu a aby nebolo ostrakizované a znevýhodňované – aby bola dodržiavaná zákonná povinnosť  povinnej školskej dochádzky pre moju dcéru zo strany školy a aby bola riadne vyučovaná. Našťastie som zdravá, nepotrebovala som intervenciu lekárov, ani žiadne iné špeciálne potreby na zdravotné zásahy som nemala.

Som proti terorizovaniu obyvateľstva nezmyslami, obmedzovaním dýchania- prekrývaním dýchacích ciest alebo čímkoľvek ďalším, čo môže viac poškodiť zdravie a zdravý vývoj, ako samotná hrozba choroby.

  1. Aké zmeny budete presadzovať v ekonomike Slovenskej republiky? Súhlasíte s návratom vlastnej meny? Vyjadrite sa aj k dnes už mohutnému celosvetovému trendu bezdolarového zúčtovania dnes už v 75 % krajinách sveta. Aké nám to otvára príležitosti? Čo budete v parlamente presadzovať? Aký je Váš postoj ku defi kryptomenám a aký ku cefi? Zvlášť sa vyjadrite k projektu ECB CBDC a čo presadíte v súvislosti s tým ako prvé.

Odpoveď: Ekonomiku by som nechala naozaj na odborníkov, ale… Vždy musí platiť základný princíp, že príjem musí byť vyrovnaný s výdajom. Preto nie je možné donekonečna brať úvery a nestarať sa , ako ich splatíme. Zadlžovať sa a nechať „rozliať“ finančné prostriedky do neznáma je známkou nezrelosti a neschopnosti spravovať štát.

Spravovať, lebo všetko štátne je len v správe. Na to musíme myslieť pri plnení všetkých úloh, ktoré budú kladené na budúcich poslancov. Vlastná mena , prípadne lokálna mena je niečo, čo zamedzí plytvaniu prostriedkov a energie. V zásade som proti zrušeniu hotovosti a zavedeniu digitálnych mien v akejkoľvek podobe, vedúcich k zotročeniu národa či ľudí.


  1. Ako zabezpečiť sebestačnosť Slovenska, vymenujte aspoň niektoré kroky, ktoré budete presadzovať.

Odpoveď: Zmeniť dotačnú politiku na takú, ktorá bude podporovať dotácie na vyrobené produkty, nie na pôdu alebo úhorom nechanú pôdu alebo pasienky. Začať plánovane využívať pôdu a hospodárenie na nej.

Podpora drobných farmárov, zvýhodnenie pri nákupoch techniky, garancia odberu produktov a uzatvorenie kruhu spracovaním produktov poľnohospodárstva vo vlastných spracovateľských podnikoch.

Podpora domáceho trhu, lokálnych výrobcov a zamedzenie dovozu zahraničných potravín.

Zásada dopestovania a dochovania pôvodných odrôd a druhov v daných lokalitách.

Obmedzenie pestovania technických plodín a podpora pestovania potravinárskych a hospodárskych plodín.

Zamedzenie odpredaja pôdy a lesov cudzím štátnym príslušníkom. A ďalšie…

 

  1. Aký postoj máte ku štátnemu vlastníctvu strategických podnikov, čo v tejto oblasti vykonáte?

Odpoveď: „Nie je bohatý ten, kto má veľa, ale ten, kto vie hospodáriť s tým , čo má!“ Toto ma sprevádza po celý môj život. Hospodárme efektívne a narábajme ekonomicky s tým, čo máme a prestaňme nafukovať bublinu zbytočnej nadspotreby. Menej je niekedy viac, preto vrátiť  strategické podniky do vlastníctva štátu je nevyhnutné. A do vedení takýchto podnikov postaviť odborníkov, ktorí vedia , ako tieto inštitúcie majú pacovať a fungovať. Zamerať sa na správne vedenie takýchto podnikov a nastaviť osobnú zodpovednosť za nesprávne rozhodnutia, prípadne poškodenia.

  1. Súhlasíte s členstvom Slovenskej republiky v EU a NATO? Ak áno, ako chcete postupovať pri presadzovaní národných záujmov SR. Ak nie, tak aké možnosti budete presadzovať, aby sme sa vyhli medzinárodnej izolácii, sankciám, prípadne iným neželaným intervenciám ako následok logických krokov opäť suverénneho národa? Vysvetlite, prosím, Váš postoj ku konfliktu na Ukrajine. Zúčastnili ste sa „Pochodov za mier“?

Odpoveď: Som za neobnovenie zmluvy s NATO. Nie je to inštitúcia, v ktorej by sme ako štát mali byť začlenený.

Členstvo v EÚ je trochu komplikovanejšie… Najprv je potrebné sfunkčniť inštitút referenda a zrušiť kvórum úspešnosti (50 %). V prípade sfunkčnenia inštitútu referenda potom vyhlásiť referendum za vystúpenie z EÚ. Áno, som za vystúpenie, ale ako jednotlivec. Z pohľadu spoločnosti obyvateľov Slovenskej republiky budem musieť rešpektovať vyjadrenie sa občanov k danej téme – teda či vystúpiť alebo zotrvať v EÚ. EÚ  v pôvodnom programe a vízii predstavovala prínos pre členské štáty, preto ak by sa vrátili pôvodné idey do riadenia EÚ, pokojne by sme mohli členmi zostať. Nie som za zotrvanie v tej EÚ, ako ju poznáme dnes – diktátorskej a teroristickej…

Vo všetkom sú dôležité rokovacie postavenia,je potrebné si udržať možnosť vyjednávať či už v rámci veta, alebo využitím iných vyjednávacích diplomatických metód.

K Ukrajine sa nebudem vyjadrovať, nie preto, že nemám čo povedať, ale preto, že by som sa zbytočne nahnevala… podľa mňa je to úmyselne, zbytočne vyvolaný konflikt. Pochodov za mier som sa aktívne zúčastnila.


  1. Návrat k právnemu štátu. Definujte, prosím, kroky pre navrátenie dôvery v justíciu SR. Ako vedľajšia otázka zodpovedzte Vaše návrhy hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti politikov. Ako dosiahnete medzinárodné uznanie anulovania dlhov vytvorených doterajšími politikmi?

Odpoveď: Nie som právnik, preto túto otázku by som nechala na odborníkov. V každom prípade stav, ktorý je tu teraz je neudržateľný a nevyhnutne musí sám skolabovať…

Som za zrušenie imunity pre poslancov a zavedenie hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti – zvýši sa tým nielen kultúra správania sa v parlamente, ale aj konania a jednania jednotlivých poslancov.

Anulovanie dlhov pravdepodobne možné nie je, ale jedným z riešení na zníženie dlhov je zoštátnenie majetku vládnucich politikov a ich rodinných príslušníkov. Nekradnúť by mala byť normálna výbava ľudí a predstaviteľov národa…


  1. Je potrebná, podľa Vás, zmena politického usporiadania Slovenskej republiky? Akými krokmi budete postupovať k očakávanej zmene na formu priamej demokracie? Ktoré kroky vykonáte, aby sme už v nasledujúcom volebnom období dosiahli imperatívnosť mandátu? Vieme, že aj v krajinách, o ktorých sa traduje, že majú vyspelý systém systém priamej demokracie, dochádza ku zlyhaniam. Je to následkom toho, že aj “vyspelí” voliči v krajinách s “vyspelou” demokraciou sú manipulovaní 4.pilierom moci – médiami. Aké kroky navrhujete v oblasti médií, aby sa priama demokracia v budúcnosti naozaj pozitívne prejavovala na správe vecí verejných?

Odpoveď: Sfunkčnenie inštitútu referenda som už spomínala. Národ si musí zvyknúť, že nesie priamu zodpovednosť na tom, čo sa s ním deje a ako sa s ním narába. Samozrejme, že je dôležitou úlohou odstrániť chápadlá tretieho sektora v politickom aj finančnom riadení štátu. Odstránenie vplyvu mimovládok je jednou z mojich priorít. Ostatné politické aspekty – napríklad možnosť riadiť štát cez politickú stranu, zmeniť financovanie politických strán je potrebné naozaj prehodnotiť a zvážiť.

Médiá by mali poskytnúť priestor pre všetky dotknuté strany. Mali by rovnako, ako politici niesť hmotnú zodpovednosť za nesprávne uvedené súvislosti a údaje.  Na to je ale potrebný funkčný právny štát. Touto odpoveďou som uzavrela kruh, pretože sme sa dostali opäť k už zodpovedaným otázkam.

Najdôležitejšie je ukázať národu, že sme kultúrni, vzdelaní, schopní, odhodlaní a spravodliví , určení k tomu, aby sme vedeli pomôcť a byť užitoční každému jednému, kto tu s nami žije.

 

Ďakujem za prejavenú dôveru.

S pozdravom

Ľuboslava Petričová

Categories: Politika