V rámci iniciatívy výberu kandidátov na základe osobných referencií členov Národného obrodenia Oskár Cvengrosch by rád upriamil našu pozornosť na Petra Kohúta, ktorý kandiduje za Vlastenecký Blok. Vlastenecký Blok je momentálne jediná politická strana, ktorá má medzi svojimi politickými cieľmi ukončenie systému vlády politických strán na Slovensku. Týmto bodom programu sa prekrýva s dlhodobými cieľmi Národného obrodenia. Zajtra zasadne Slovenská Národná Rada a vyberie výslednú zostavu kandidátov. Preto je možné, že Petrov vstup pre NO bude spracovaný v tomto článku až po zasadaní.

Odpovede na 10 otázok pre kandidáta za pronárodnú stranu do parlamentu:


 1. Som blogerom píšucim politologické články do viacerých alternatívnych elektronických médií, hlavne do Hlavných správ, v ktorých analyzujem dopady globálnej politiky na Slovensko a vyzývam na zápas proti stupňujúcemu sa liberálnemu fašizmu ohrozujúcemu existenciu nášho štátu a slovenského národa. V oblasti politiky sa angažujem predovšetkým na našej pronárodnej a vlasteneckej scéne hlavne so zámerom vytvárať zázemie pre spoluprácu vlasteneckých síl – strán, hnutí, združení, spolkov, inštitúcií, iniciatív a pod. Momentálne kandidujem do parlamentných volieb na kandidátnej listine hnutia Vlastenecký blok (č.8) pod číslom 21, ktoré ponúklo svoj subjekt ako platformu pre spojenie menších politických strán a hnutí. Keď po viacerých okrúhlych stoloch nakoniec k spojeniu nedošlo z rôznych dôvodov, Vlasteneckých blok sa rozhodol ísť do predvolebného zápasu ako jediný skutočne antisystémový subjekt, ktorého program do značnej miery korešponduje so zámermi Národného obrodenia (zmena systému riadenia štátu, volebného zákona, zrušenie politických strán, prinavrátenie štátnej suverenity a národnej zvrchovanosti, prinavrátenie strategických odvetví a národných aktív do rúk štátu, ekonomická a potravinová sebestačnosť, vystúpenie zo zločinných nadnárodných  zoskupení ako EÚ, NATO, WHO, zastavenie prílevu imigrantov, zákaz propagácie agendy LGBTI a činnosti politických mimovládok, atď.)
 2. Rodina, ktorú tvorí muž, žena a ich deti predstavuje základnú bunku spoločnosti a perspektívu budúcnosti slovenského národa, preto si vyžaduje mimoriadnu pozornosť ako aj podporu (materiálnu, morálnu a duchovnú) zo strany štátu.
 3. Základným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu má byť formovanie aktívneho tvorivého človeka a nie pasívneho konzumenta.

Mocenské elity uskutočňujú svoju moc a nadvládu vďaka tomu, že značná časť obyvateľstva je udržiavaná v nevedomosti, nezaujíma sa o spoločenské dianie, a preto je ľahko manipulovateľná. Ich obrovský mediálny tlak je nasmerovaný na degradáciu človeka. Človek duchovne zotročený, psychicky zdeptaný a udržiavaný v nevedomosti je ľahko ovládateľný.

Jedinou cestou záchrany je duchovné obrodenie a uvedomenie človeka. Veľkú úlohu v tom zohrá obrodené školstvo, ktoré bude klásť hlavný dôraz na rozvoj tvorivého duchovného potenciálu mládeže a na tie odborné oblasti a vedecké smery, ktoré sú perspektívne z hľadiska budúcich potrieb spoločnosti a národného hospodárstva. Je nevyhnutné zvyšovanie právneho povedomia a finančnej gramotnosti ako aj upevňovanie morálnych hodnôt ako šľachetnosť, statočnosť, dobrosrdečnosť, obetavosť, láska k rodine, vlasti a blížnym.

V súčasnosti je školstvo zahltené obrovskou byrokraciou a komercializáciou. Učiteľ je niekedy viac úradníkom ako učiteľom.  Výsledkom tohto je výrazné zníženie kvality vzdelávania, frustrácia schopných učiteľov a bujnejúce rodinkárstvo. Rozmohla sa živelnosť v oblasti študijných odborov, neúmerný nárast odborov s marginálnym prínosom pre spoločnosť, nízka kvalita vzdelávacieho procesu, problémy s nájdením uplatnenia sa množstva absolventov, ktorí  potom pracujú ako nekvalifikovaná pracovná sila v úplne iných odboroch ako vyštudovali. Takáto anarchia vo vzdelávaní prináša ťažké straty pre ekonomiku a frustráciu medzi mladými ľuďmi, ktorí často krát končia v zahraničí ako lacná pracovná sila.

Je nevyhnutné, aby opäť štát prevzal plnú kontrolu nad vzdelávaním. Štát na základe demografických údajov a potrieb v hospodárstve musí presne definovať počet absolventov pre jednotlivé odbory a určiť školy, ktoré budú vzdelávanie zabezpečovať. Je potrebné oslobodiť učiteľa od administratívnej práce, je nevyhnutná reálna podpora vyučovacieho procesu zo strany štátu nie formou neadresných kreditových systémov, ale ponukou reálne potrebných vzdelávaní, formou školení, praktického výcviku, či konferencií.

Vytvorením takýchto podmienok chceme presadzovať štátnu koncepciu zameranú na podnecovanie tvorivého potenciálu žiakov, študentov, ale aj učiteľov a vzbudzovanie aktívneho záujmu o získavanie nových vedomostí a zručností.

 1. Základom duševne zdravej spoločnosti je aj fyzicky zdravé obyvateľstvo. Je potrebné sústrediť pozornosť na propagáciu prevencie chorôb a zdravého životného štýlu, aby sme mali zdravú populáciu až do vysokého veku. Pôjde hlavne o posilňovanie imunitného systému.

Dnešný zdravotný systém je zameraný predovšetkým na potláčanie vonkajších prejavov chorôb a nie na odstraňovanie príčin. V oblasti certifikovaných liečiv a liečebných postupov sa prelievajú obrovské peniaze, ktoré sú pre ich vlastníkov investíciou zameranou na zisk. Cieľom nie je liečiť, ale hlavne zarobiť. Komerčná platforma medicínskeho prostredia takto deformuje podstatu a poslanie zdravotníctva. Alternatívne, často veľmi lacné liečebné postupy a medikamenty nie sú preplácané zdravotnými poisťovňami a v súčasnosti sú silnými lobistickými skupinami stavané na hranicu zákona. V slobodnej spoločnosti je prirodzený aj slobodný názor na liečenie a takýto slobodný názor musí byť občanom aj prakticky vymožiteľný od všetkých štátnych a neštátnych inštitúcií participujúcich na jeho liečbe. Presadzujeme jednu štátnu zdravotnú poisťovňu s kontrolou štátu nad celým systémom zdravotníctva v prospech občanov, a nie v prospech ziskov farmaceutických gigantov.

Slovensko sa v žiadnom prípade nesmie podriaďovať zločinnému a genocídnemu diktátu WHO, hlavne nesmie pristúpiť na tzv. pandemickú zmluvu. WHO zohralo veľmi neblahú úlohu v covid terore voči obyvateľstvu, ktorý len na Slovensku má na svedomí životy a zdravie desiatok tisíc ľudí. Za trestné činy nátlaku pri pretláčaní testovania a vakcinácie, odmietanie umožnenia liečby účinnými a lacnými liekmi a liečebnými postupmi, ako aj vojnový zločin v zmysle všetkých 10 bodov Norimberského kódexu (vakcinácia nebezpečnou a vražednou experimentálnou vakcínou – biologickou zbraňou) budú musieť byť ich aktéri braní na trestnú zodpovednosť. Ja osobne nie som očkovaný či testovaný a proti covid šialenstvu som nekompromisne brojil a bojoval vo svojich článkoch, petíciách, apeláciách na politikov, tak aj v spoločnom snažení v rámci nášho spoločenstva Šarišská dŕžava. 

Vzdelanie, zdravotníctvo a sociálna oblasť musia byť úplne v rukách štátu. Tieto oblasti sú financované z našich daní a odvodov a je neprípustné, aby sa na nich priživovali či tvorili zisky súkromné finančné skupiny.

 1. oblasti ekonomiky sa budem zasadzovať o prinavrátenie hospodárskej suverenity cez nasledujúce kroky:
 • Podriadiť kapitál štátu, a nie naopak, štát záujmom veľkokapitálu. Zabezpečiť rast úlohy štátu postupným zvyšovaním jeho podielu vo vlastníctve kapitálu. Vrátiť národné aktíva – hlavne strategické sieťové odvetvia do rúk štátu buď znárodnením alebo odkúpením – len tak výnosy z týchto aktív pôjdu do rúk štátu, a nie do zahraničia v podobe úniku kapitálu. Štát musí vlastniť výrobné kapacity, strategické podniky a zdroje, aby cez nich mohol napĺňať štátny rozpočet, regulovať sociálnu politiku a z ich zisku financovať chod krajiny. Zisk zo štátnych (resp. národných) podnikov by mal byť hlavným zdrojom príjmu pre chod krajiny, a nie daňové odvody obyvateľstva.
 • Nepripustiť rozpredaj surovinových zdrojov a prírodného bohatstva vrátane lesov, vody a pôdy do rúk zahraničného kapitálu.
 • Pre perspektívne oblasti by mal štát zakladať nové štátne podniky. Bude však potrebné úplne zmeniť pravidlá fungovania štátnych podnikov, aby nedochádzalo k šafáreniu a mrhaniu zdrojov cestou korupcie, neúmerných platov a odmien (budú závislé na priemernej mzde podniku).
 • Vďaka znárodňovaniu, vytváraniu národných podnikov a družstevných spoločností zvýšiť vlastnícky kapitálový podiel štátu v ekonomike zo súčasných cca 10% aspoň na 50% (v EÚ je to v priemere 30%).
 • Zabrániť, aby zhoršujúca sa životná situácia či prípadne zvyšovanie daní (z nehnuteľností a iné) nútili občanov zadlžovať sa a odovzdávať svoj nehnuteľný majetok (domy, byty, pozemky) do rúk súkromných bánk a veľkokapitálu.
 • Zriadiť programový tím (štáb) zo špičkových odborníkov s cieľom vypracovania a realizácie nadrezortného centrálneho systému riadenia (CSR) s uplatnením cieľového programového plánovania a riadenia strategických investičných a exportných zámerov, programov a projektov s aplikáciou špičkových vedeckých metód.
 • Rozvoj perspektívnych vysoko sofistikovaných technologických odvetví s vysokou pridanou hodnotou využívajúc vzdelanostný potenciál špičkových odborníkov.
 • Rozvoj regionálnych ekonomík na báze existujúcich zdrojových (prírodných, surovinových, ľudských) a kapacitných (výrobných) predpokladov, odborného zázemia a tradícií so zameraním na podporu drobného a stredného podnikania a vytváranie nových národných podnikov a výrobno-spotrebných družstiev s rozpracovaním legislatívneho rámca, princípov fungovania a vzorovej prototypovej organizačno-funkčnej schémy pre zabezpečenie ich efektívnej činnosti.
 • Tvorba pracovných príležitostí pre rómske obyvateľstvo – programy rozvoja poľnohospodárstva, stavebníctva, dopravnej infraštruktúry.
 • Vo finančnej oblasti sa pripraviť na očakávaný kolaps finančného systému, ktorý bude pravdepodobne sprevádzaný prechodom od spoločnej meny k národným menám. Preberanie štátom do svojich rúk bankovníctva si pravdepodobne (ak nedôjde k znárodneniu bankového sektora) vyžiada zriadenie štátnej komerčnej banky v jeho výlučnom vlastníctve, prípadne výrazne rozšírenie spektra finančných služieb vlastnenej štátom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky nielen na podnikateľské subjekty, ale aj široké vrstvy obyvateľstva. Taktiež je potrebné pripravovať sa návrat k vlastnej mene a napojenie sa finančný systému (banku) zoskupenia BRICS. Bez toho, aby mal v rukách oblasť financií, ktoré sú krvou hospodárstva, nemôže účinne uplatňovať svoju štátnu menovú, fiškálnu a národohospodársku politiku. Oblasť kryptomien nerieši hospodárske úlohy štátu a z pohľadu národného hospodárstva je irelevantná.
 • Je potrebné rozbehnúť reštrukturalizáciu nepriaznivej štruktúry slovenského priemyslu a odstránenie jeho zraniteľnosti spočívajúcej v tom, že sme montážnou dielňou hlavne pre automobilový priemysel, pričom exportná, marketingová a cenová stratégia je v rukách nadnárodných monopolov vrátane nadštandardných ziskov a dividend, ktoré odchádzajú do zahraničia (vyše 4 mld. ročne).
 • Rozšíriť produkčné spektrum slovenského priemyslu s orientáciou hlavne na výrobu z domácich surovín (sklárstvo, keramika, nábytkárstvo, …), zároveň realizovať špecifikáciu, vývoj, výrobu a export produkcie až do úrovne exportných komodít.
 • Byť pripravený na prehlbujúcu sa automatizáciu, robotizáciu, informatizáciu, technologické inovácie a na potrebu vzniku nových pracovných miest (do roku 2030 sa ich počíta 45%, ktoré zatiaľ neexistujú).
 • Dosiahnuť v exporte nadpolovičný podiel produkcie slovenského pôvodu.
 • Na podporu exportu zriadiť Slovak Trade (Slovenská inštitúcia pre podporu exportu), budovať a rozširovať sieť obchodných zastupiteľstiev Slovenska v zahraničí (podľa vzoru ČR).
 • Diverzifikácia exportu – orientácia nielen na západ, ale aj na východ – spolupráca s BRICS.
 • Povoliť predaj na medzinárodné burzy len prebytkov elektrickej energie. Nie je prípustné, aby sme cez predražený nákup na burze financovali enormné zisky nadnárodných finančných spoločností a sami si vysokými cenami ruinovali naše hospodárstvo a privádzali na mizinu naše rodiny. Rokovať priamo s Ruskom o dodávkach plynu a ropy.
 • V oblasti poľnohospodárstva rozbehnúť program prinavrátenia potravinovej sebestačnosti (teraz sme sebestační len na cca 38%) so zameraním hlavne na rozvoj regionálnych hospodárstiev a zriadenie obchodných spoločností (združení) pod názvom PREDAJ Z DVORA: prvovýroba – výkup – spracovanie – distribúcia.
 1. Ekonomickú sebestačnosť Slovenska je možné zabezpečiť presadzovaním a realizáciou krokov uvedených v predchádzajúcom bode č. 5.
 2. Štátne vlastníctvo strategických podnikov ako aj všetkých národných aktív je nevyhnutnou podmienkou pre nadobudnutie hospodárskej suverenity Slovenska a zastavenie obrovského odlivu finančných zdrojov do cudziny, a teda aj zastavenie rastu štátneho dlhu. Budeme presadzovať prijatie takého právneho rámca, ktorý zabezpečí navrátenie strategických odvetví do rúk štátu či už ich znárodnením alebo odkúpením za výhodných pre štát podmienok.
 3. Som jednoznačne za vystúpenie zo zločinných nadnárodných organizácií EÚ a NATO, ktoré sú nástrojom nastoľovania svetovlády mocenských elít a likvidácie európskych národov. Treba však pri tom postupovať diplomaticky. Slovensko musí rázne odmietať diktát EÚ, jej devastačné, depopulačné a zvrátené nariadenia a uznesenia. Slovensko nepotrebuje korupčné eurofondy, ale ani odvádzanie platieb do EÚ. Gazdujme si na svojom, za svoje a nenechajme si do toho „kafrať“ byrokratov z EÚ, a tak sa pripravme na to, že v roku 2027 aj tak skončí dotačná politika EÚ, a tým toto monštrum stratí svoje opodstatnenie a pravdepodobne sa rozpadne. Lebo EÚ už aj tak nie je ničím iným než nástrojom diktatúry nadnárodného veľkokapitálu, zotročovania a genocídy európskych národov. Slovensko si asi nateraz nemôže dovoliť vystúpiť samostatne z EÚ, lebo jej pomstu (napr. zavedením vysokých ciel) by za súčasného stavu hospodársky neunieslo, ale môže sa aktívne podieľať na jej rozpade svojím ignorantským postojom, správajúc sa ako suverén (príkladom je Maďarsko).

Konflikt na Ukrajine je bojom sionisticko-anglosaských elít rukami Ukrajincov proti Rusku. V tejto bratovražednej vojne hynú Slovania v mene nastolenia celosvetového diktátu týchto zločinných elít. Len víťazstvo Ruska v tomto globálnom strete satanistických síl zla so silami dobra (Armagedon) je garanciou toho, že sa celá civilizácia nezrúti do priepasti, keďže anglosaský civilizačný model, ktorý ťahá ľudstvo do záhuby, totálne zlyhal.  

Pochodov za mier som sa nielen zúčastnil, ale som bol aj ich aktívnym organizátorom v meste Prešov.

 1. Návrat k právnemu štátu je možný, len ak budú z právneho systému odstránené právne úpravy a zákony, ktoré oklieštili pôvodné znenie Ústavy SR, ako aj národno-štátne záujmy Slovenska a jeho suverenitu, ktoré porušujú a obmedzujú naše ľudské práva a slobody, ak bude zakázaná činnosť politických mimovládok, ak budú zrušené inkvizičné nástroje ako Špeciálna prokuratúra, špecializovaný trestný súd a NAKA a zavedená hmotná a trestnoprávna zodpovednosť politikov.
 2. Realizácia našich cieľov a zámerov si vyžiada systémovú zmenu, zmenu volebného zákona, sfunkčnenie referenda na referendum s nulovým kvórom, prechod od súčasnej tzv. liberálnej a straníckej demokracie k demokracii priamej bez politických strán s priamou voľbou zdola nahor. Kapitalistický systém v súčasnosti dospel do svojho súčasného štádia fašizmu až satanizmu. Bude musieť byť postupnými krokmi (je ich viacero a máme ich rozpracované vo volebnom programe) nahradený budovaním sociálne spravodlivej spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom. Moc médií v rukách elít liberálneho fašizmu a progresivizmu je síce obrovská, ale sila Pravdy v našich rukách postupne prebúdza občanov z ich apatie a letargie. Je nástrojom, cez ktorý spoločným úsilím prispejeme k rozpadu súčasného zločinného systému a vybudovaniu systému sociálne spravodlivého.

Ak odborníci s vysokým morálnym kreditom a vlasteneckým cítením prevezmú do svojich rúk riadenie národného hospodárstva, Slovensko má šancu sa znovu stať rozkvitajúcou krajinou, akou bolo kedysi. Pre realizáciu spoločenskej zmeny bude veľmi dôležité prijatie významných reformných krokov, ktoré sa nezaobídu bez vytvorenia patričného legislatívneho rámca.

Ing. Peter Kohút, CSc.

Categories: Politika