V rámci iniciatívy výberu kandidátov na základe osobných referencií členov Národného obrodenia sa s Katarínou Malikovou zhovárala Lucia Berešová.

1. Povedzte stručne aká sú Vaše doterajšie aktivity v súvislosti s Vaším rozhodnutím vstúpiť do politiky, aký máte vek a skúsenosti a prečo kandidujete práve za stranu SNS. Zdôvodnite, prečo práve táto strana dokáže presadiť myšlienky ako vystúpenie z NATO, EU, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych privandrovalcov. Ste za zákaz činnosti politických mimovládok na Slovensku?  Prečo si myslíte, že práve Vaše pôsobenie bude prínosom, čo konkrétne je cieľom Vášho mandátu?

Prvý krát som sa začala zaoberať aktívnou politikou, keď ma oslovil Ing. Rudolf Huliak a požiadal ma, aby som mu viedla politickú agendu ako právnik – poľovník – tajomník NK/NEKA. Zväčša som bola iba obeť politických zmien na Ministerstve vnútra.

Dôverujem politickým rozhodnutiam Ing. Rudolfa Huliaka a aj podľa môjho názoru otvorená kandidátka SNS sa z taktického hľadiska ako pre nás tak aj pre samotnú SNS javí ako najschodnejšia cesta k potenciálu zmeniť spoločenské nastavenie a smerovanie Slovenska.

Myšlienky ako vystúpenie z NATO, EU, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych nelegálnych migrantov sú naše, aj stále budú naše myšlienky. Kandidátku SNS predstavujú konkrétni ľudia a najmenej 21 na konci kandidátky má v týchto témach jasno.      Sme za povinné referendum o zotrvaní v pakte NATO a to isté pre EÚ, nakoľko občan musí prevziať zodpovednosť za rozhodnutie. „Vox populi, vox dei“. Som za ukončenie vplyvu mimovládnych organizácii na rozhodovacie procesy štátu – subjekty podporované zahraničím  v deklarovanej pozícii zahraničného agenta.     

Mám bohatú skúsenosť s nekvalitou zákonných noriem, s ich impotenciou pri presadzovaní. Absenciou represie a sankcií pri ich nedodržiavaní, či porušovaní. Nesúlad s inými zákonnými normami, ktoré spolu úzko súvisia, alebo odzrkadľujú problematiku.  Legislatívne procesy potrebujú určiť pevnejšie pravidlá a obmedziť bezdôvodné zrýchlenie konaní s vynechaním odbornej diskusie a medzirezortného pripomienkovania. Mám pocit, že posledné roky takéhoto bezprecedentného rozhodovania spôsobili nesmierne škody v spoločnosti. Dúfam, že sa mi podarí podieľať sa na opravách týchto škôd a nimi spôsobených krívd.

2. Aký postoj máte k pojmu a definícii slova rodina a akú váhu pri výkone Vašej služby bude mať definícia – muž, žena a ich deti tvoria rodinu a tá je najposvätnejšou a preto zvlášť chránenou a podporovanou základnou bunkou národa a jeho budúcnosti ? 

Základná funkčná bunka spoločnosti, ktorú tvorí matka – žena, otec – muž, deti chlapci a dievčatá. Dieťa má právo na matku a otca, na ženský a mužský vzor. Funkčná bunka spočívajúca v harmonickom súžití. K tomu je potrebná výchova k zodpovednosti, k rodine, k rodičovstvu v súlade s našimi tradíciami. V tejto súvislosti som proti neprimeranej sexuálnej výchove v štátnych školách.

3. Akú máte predstavu o zmenách potrebných vo vzdelávaní detí a mladých ľudí? Navrhnite najdôležitejšie zmeny potrebné v školstve, aby nám neušiel vlak v práve sa rodiacom multipolárnom svete.

Som za návrat k tradičnému školskému systému, ktorí nám závideli. Som za vedenie detí a mládeže ku kritickému mysleniu, ale až po nadobudnutí dostatočného rozsahu vzdelania. Som za jednotné učebné osnovy na všetkých štátnych základných školách. Som za výchovu k pracovným návykom a k riadnej príprave do zamestnania – vzdelávanie pre prax. Absencia riadneho hodnotenia, overovania vedomostí, či oslabená domáca príprava na vyučovanie môže spôsobiť sťaženie nástupu a fungovanie v pracovnom procese. Je potrebné revitalizovať učňovské vzdelávanie a nespoliehať sa len na duálne vzdelávanie. Vzdelávací proces by mal byť dlhodobo plánovaný podľa rozvoja a potrieb spoločnosti a v tomto prípade je na miestne redukcia vysokých škôl so zbytočným humanitným vzdelávaním pre diplom a nie pre život.

4. Čo je potrebné prioritne zmeniť v rezorte zdravotníctva, aký pohľad máte na súkromné vlastníctvo v ňom? Ako na liekovú politiku a bezpečnosť obyvateľstva ? Ako sa pozeráte na a ako budete pôsobiť v parlamente v súvislosti s plánovanou podriadenosťou štátu voči WHO ? Aké kroky presadíte voči lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorý priamo vykonával, prípadne sa zúčastnil genocídy Slovenského národa v covidovom období. Zároveň je veľmi dôležité aby ste ozrejmili aj Vaše postoje, skúsenosti a konkrétnu činnosť počas posledných troch rokov „keď sa lámal chlieb“ t.j. v covid cirkuse, či ste s ním súhlasili, ako ste vnímali prebiehajúci covid teror ? Ste očkovaná a koľkokrát ? Dali Ste sa testovať, nosili ste rúško, či a ako ste sa postavili k šikanovaniu seba a ľudí okolo Vás zo strany úradníkov, lekárov, …  Ste členom nejakej Občiny, Dŕžavy alebo nejakého spolku, iniciatívy alebo zoskupenia, ktoré sa postavilo na odpor? Aký postoj zaujmete, ak by sa podobné „divadlo“ v nejakej forme znovu zopakovalo?

Život, zdravie a kvalita života človeka má najvyššiu prioritu a nesmú byť predmetom obchodovania. Je potrebné v prvom rade definovať pojem zdravie, smerovať k tomuto výchovu a to konkrétne  k prevencii, k fyzickej a psychickej pohode pri zvládaní stresových situácií. Široká osveta je potrebná.  Je nutné zabezpečiť strategické plánovanie podľa demografickej krivky a štatistík ochorení a ich zdrojov, v prevádzke dostatočných štátnych zdravotníckych zariadení a laboratórií na celom území Slovenska.  S týmto zosúladiť aj vzdelávanie zdravotníckeho personálu a jeho motivácie ostať pracovať na Slovensku.

Skutočne bezplatná zdravotná starostlivosť tak, ako je definovaná v ústave je bez diskusie. Reforma preplácania zdravotných úkonov je akútna. Jediná štátna zdravotná poisťovňa bez vytvárania „zisku“, či zbytočnej reklamy. Eliminácia akéhokoľvek rozkrádania finančných zdrojov

Už viac nesmie byť dopustené testovanie liečiv, alebo liečebných procesov na slovenskom obyvateľstve.

Nesúhlasím so zmluvou s WHO, nie je to organizácia, ktorá by mala charakter objektívnosti, ani nemá moju dôveru.    

Úradníci a lekári by mali prevziať individuálnu zodpovednosť za svoje konanie počas covidového obdobia.

Počas covidového obdobia som nebola nútená sa testovať. Rúško som nosila, kým nebolo zrejmé, že sa jedná o nelogické preventívne opatrenie a respirátor som úspešne ignorovala. Nebola som v situácii, že by som mala dôvod vzdorovať. V tomto období som prešla celú Európu autom bez obmedzení, iba naše hranice boli bezdôvodne hermeticky uzavreté vojskom a políciou.    

Nie som členom Občiny, Dŕžavy alebo nejakého spolku, iniciatívy alebo zoskupenia, ktoré sa postavilo na odpor, ani som netušila, že niečo také existuje. Veľa krát som za známych písala podnety na Úrad verejného zdravotníctva.  

5. Aké zmeny budete presadzovať v ekonomike Slovenskej republiky? Súhlasíte s návratom vlastnej meny? Vyjadrite sa aj k dnes už mohutnému celosvetovému trendu bezdolarového zúčtovania dnes už v 75% krajinách sveta. Aké nám to otvára príležitosti ? Čo budete v parlamente presadzovať ? Aký je Váš postoj ku defi kryptomenám a aký ku cefi ? Zvlášť sa vyjadrite k projektu ECB CBDC a čo presadíte v súvislosti s tým ako prvé.      Rada by som sa vrátila k vlastnej mene, ale viem že to blízko súvisí s opätovným naštartovaním hospodárstva, nárastom prednostne potravinovej sebestačnosti. Dedolarizácia je výsledkom šikanovania celého sveta. Ja som pedagóg a právnik, skutočne sa k tak špecializovaným ekonomickým otázkam neviem relevantne vyjadriť. Spolieham sa na odbornosť ekonómov, ktorí sú so mnou na konci kandidátky SNS.  Právo na hotovosť nesmie byť v ústave ničím podmieňované.            

6. Ako zabezpečiť sebestačnosť Slovenska, vymenujte aspoň niektoré kroky, ktoré budete presadzovať.

Zaviesť opätovne poľnohospodárske plánovanie a plánovanie potravinárskej výroby a s tým spojené odborné vzdelávanie. Nastaviť optimálne markery dotačnej politiky a využívania potenciálu územia  Slovenskej republiky pre živočíšnu a rastlinnú výrobu. Obmedziť dovoz potravín, ktoré dokážeme produkovať sami zo vzdialených krajín. Zvýšiť konkurencieschopnosť našich výrobcov.

Produkujeme kvalitné potraviny na vývoz, ale náš občan si to ekonomicky nemôže dovoliť kúpiť. Naša slovenská pôda, naše lesy a voda nesmú byť predmetom obchodovania so zahraničím.


7. Aký postoj máte ku štátnemu vlastníctvu strategických podnikov, čo v tejto oblasti vykonáte

Strategické podniky a distribúcia energií sa musia vrátiť štátu. Je neprípustné, aby ziskové zložky bývalých štátnych podnikov boli privátne a stratové spravoval štát ďalej a teda my. Je neprípustné, aby niekto dal celú produkciu elektrickej energie na burzu a náš občan potom nezvládal platiť účty, kvôli neprimeranému nárastu ceny, hoci výrobná cena je vyslovene nízka. Na burzu patrí iba nadprodukcia. Očakávam, že ten, alebo tí, čo túto situáciu spôsobili, budú braní na zodpovednosť. Je potrebné zrušiť embargá, ktoré poškodzujú ekonomiku Slovenska.           
Pre riadne fungovanie štátnych podnikov je potrebné zaviesť funkčný kontrolný systém, ktorý zabezpečí včasné detegovanie zlyhávania v riadení.

         

8.  Súhlasíte s členstvom Slovenskej republiky v EU a NATO? Ak áno, ako chcete postupovať pri presadzovaní národných záujmov SR. A ak nie, tak aké možnosti budete presadzovať, aby sme sa vyhli medzinárodnej izolácii, sankciám, prípadne iným neželaným intervenciám ako následok logických krokov opäť suverénneho národa. Vysvetlite prosím Váš postoj ku konfliktu na Ukrajine. Zúčastnili ste sa „Pochodov za mier“

K EÚ a NATO som sa už vyjadrila v otázke č.1. Žiaden právny akt Európskej únie, či Európskej komisie nesmie poškodzovať záujmy Slovenskej republiky a občanov Slovenska. Ak taký aj jestvuje, jeho platnosť na našom území musí byť obmedzené, alebo zastavená. Všetky právne akty, ktorú sú pre Slovenskú republiku nevýhodné, by mali byť vypovedané.

             

9.  Návrat k právnemu štátu. Definujte prosím kroky pre navrátenie dôvery v justíciu SR. Ako vedľajšia otázka zodpovedzte Vaše návrhy hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti politikov. Ako dosiahnete medzinárodné uznanie anulovania dlhov vytvorených doterajšími politikmi ?

Orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, súdy, ozbrojené sily a zbory majú pred sebou dlhú cestu personálnej revitalizácie. Je potrebné spracovať triezve hodnotiace systémy a skvalitniť kontrolu. Každé pochybné rozhodnutie úradníka (či z dôvodu obsahu, alebo času) páchne korupciou a teda neoprávnenou výhodou pre kohokoľvek, alebo jednoducho svojvôľou. Preto som za hmotnú zodpovednosť v štátnej a verejnej správe.

Ak politik rozhodne v rozpore so záujmami Slovenskej republiky a jej občanov, má niesť zodpovednosť, lebo sa dopúšťa zneužitia právomoci verejného činiteľa a plnenie z takéhoto právneho aktu, nemôže byť platné.


10. Je potrebná, podľa Vás, zmena politického usporiadania Slovenskej republiky? Akými krokmi budete postupovať k očakávanej zmene na formu priamej demokracie? Ktoré kroky vykonáte aby sme už v nasledujúcom volebnom období dosiahli imperatívnosť mandátu. Vieme, že aj v krajinách, o ktorých sa traduje že majú vyspelý systém priamej demokracie dochádza ku zlyhaniam. Je to následkom toho, že aj “vyspelí” voliči v krajinách s “vyspelou” demokraciou sú manipulovaní 4.pilierom moci – médiami. Aké kroky navrhujete v oblasti médií, aby sa priama demokracia v budúcnosti naozaj pozitívne prejavovala na správe vecí verejných?

Volebný systém, volebná kampaň, systém politických strán a politických hnutí, financovanie politických strán a politických hnutí, potrebuje vážnu analýzu a dôsledné zváženie pre a proti – treba sa učiť na cudzích chybách a nie na svojich. Imperatívny mandát potrebuje určiť jednoznačné pravidlá vyvodené z nejakej praxe, alebo aspoň z aplikačnej teórie. Túto problematiku som do hĺbky neštudovala.

Štátne médium (RTVS) by malo byť povinné dať rovnaký bezplatný priestor všetkým politickým subjektom, pokiaľ nie sú zrušené, alebo ich činnosť nie je obmedzená súdom a o taký priestor požiadajú.

Categories: Politika