V rámci iniciatívy výberu kandidátov na základe osobných referencií členov Národného obrodenia sa s kandidátom Pavlom Klebanom zhováral Oskár Cvengrosch.

  1. Povedzte stručne, aké sú Vaše doterajšie aktivity v súvislosti s Vaším rozhodnutím vstúpiť do politiky, aký máte vek a skúsenosti a prečo kandidujete práve za SLOVENSKÚ NÁRODNÚ STRANU. Zdôvodnite, prečo práve táto strana dokáže presadiť myšlienky, ktoré presadzuje Národné Obrodenie (definované národné hodnoty), a to najmä: vystúpenie z NATO, EÚ, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych privandrovalcov, zákaz činnosti politických mimovládok na Slovensku atď.. Prečo si myslíte, že práve Vaše pôsobenie bude prínosom, čo konkrétne je cieľom Vášho mandátu?

Volám sa Pavol Kleban, mám 44 rokov a do politického diania na Slovensku som sa aktívnejšie zapojil dňa 4.5.2011, kedy ma výjazdové Predsedníctvo SNS (ktoré sa konalo v Brezovej pod Bradlom pri spomienkovom výročí zostrelenia generála M. R. Štefánika) menovalo za okresného predsedu SNS v Prešove. Moje samotné rozhodnutie a dôvody pre snahu o zmenu v spoločnosti by som popísal slovami, ktoré som už publikoval v článku o “Slovenskom kráľovstve“ a poslaní Slovákov v budúcom formovaní Európy a sveta:

Doba, ktorú momentálne žijeme, je často rôznymi autormi charakterizovaná ako obdobie morálneho úpadku. Strata cnostných ľudských hodnôt v spoločnosti čoraz častejšie privádza ľudí do bezvýchodiskových životných situácií. Súčasný spoločenský systém túto skutočnosť buď nerieši dostačujúco, alebo potreby občanov aj naďalej prehliada úplne. Aj z toho dôvodu nastáva u mnohých ľudí rezignácia voči politickému zriadeniu a hodnotám, ktoré politici presadzujú. Navyše mnohí naši vrcholní predstavitelia sú už sami často stelesnením morálneho úpadku a hniloby. Zo života sa vytráca skutočné poslanie politikov a predstaviteľov štátu, pretože neberú na vedomie názory a potreby bežných občanov…

Obdobná bezmocnosť je aj na úrovni presadzovania národných záujmov v politike Bruselu. Je to vidieť pri riešeniach aktuálnych celoeurópskych výziev, pred ktorými stojíme. Opatrenia, ktoré sa prijímajú, nielenže nezastávajú záujmy členských krajín rovnako, ale navyše podkopávajúc tradičné hodnoty a kultúru Európy môžu s odstupom času pôsobiť sebazničujúco. Natískajú sa nám otázky, či existuje zo súčasnej situácie východisko, aká budúcnosť nás čaká a ako môžu Slováci prispieť k zmene európskej spoločnosti k lepšiemu?

Vyššie uvedené riadky som použil ako definíciu hraničného stavu pred dobou, ktorá posunie vývoj človeka na vyššiu duchovnú a s tým úzko súvisiacu hodnotovú úroveň. Prvá časť seriálu Proroctvá: prorocké slová určené Slovákom a Slovensku vykresľuje našu budúcnosť očami veľkých duchovných odkazov a proroctiev určených pre náš národ. Spomeňme nateraz aspoň slová, ktoré nám adresoval pápež Ján Pavol II. vo Vatikáne 9. novembra 1996. Rok po jeho návšteve Slovenska nám odkazuje nasledovné:

Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.

V roku 2018 som sa vzdal funkcie a pôsobenia v SNS z osobných dôvodov. Na aktuálnej kandidátnej listine SNS otvorenej pre pronárodné sily som nominovaný za stranu ŽIVOT – NÁRODNÁ STRANA, kde pôsobím ako krajský predseda pre Prešovský kraj (momentálne mám však pozastavené členstvo a výkon funkcie z dôvodu parlamentných volieb, nakoľko celé národné spektrum kandiduje pod hlavičkou SNS ako samostatná politická strana, nie ako koalícia politických strán). Pre moje pôsobenie v strane ŽIVOT – NS som sa rozhodol, pretože je priamym nositeľom duchovných a spoločenských hodnôt, ktoré presadzuje duchovný otec – kňaz Marián Kuffa. S jeho názormi a postojmi voči agresívnemu neoliberalizmu a LGBTI agende sa plne stotožňujem.

Celý tretí sektor by mal pôsobiť len v dimenziách zákonov im na to prislúchajúcich.  Občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré sa v rámci svojej činnosti venujú poskytovaniu sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, ochrane tradičných duchovných a kultúrnych hodnôt,  tvorbe a ochrane životného prostredia, výchove a rozvoju telesnej kultúry často suplujú aj funkciu štátu, pretože všetky tieto oblasti sú zo strany štátnej moci záujmovo prehliadané a finančne poddimenzované. Možno si z vyššie uvedených verejnoprospešných služieb zobrali príklad aj mimovládne organizácie, ktoré svojimi spoločenskými aktivitami suplujú funkciu riadnych politických strán a hnutí. Tu sa nám však natíska otázka, či pri takýchto organizáciách, ktoré majú veľký vplyv na čelných predstaviteľov štátu, a ktoré sú na svoju činnosť finančne bohato dotované zo zahraničia, nedochádza k vlastizrade spáchaním činov úkladov proti Slovenskej republike – napríklad porušovaním našej zvrchovanosti (t. j. že štátna moc by mala byť nezávislá od akejkoľvek inej moci tak vo vnútri štátu, ako aj za hranicami).

V rámci mojich osobných tém by som dal do pozornosti predovšetkým navrátenie sa k našim nepoznaným dejinám. Je potrebné vrátiť sa k pôvodným prameňom a prebádať pôsobenie Slovákov pod Tatrami. Tejto téme sa venujem v dejepisnej rozprave, ktorá pojednáva o Slovensku na Ptolemaiovej mape z roku 150 po Kristovi. Venujem sa taktiež veršovanej tvorbe (Sitnianski rytieri, Proglas o Gorazdovi, Sloven – báseň, ktorej verše boli recitované pri príležitosti 100. výročia vzniku 34. Zboru Slovenskej ligy v Amerike – Zboru kráľa Svätopluka v Detroite). Príležitostne publikujem v rôznych časopiseckých periodikách (napr. Slovo z Britskej Kolumbie – časopis kanadských Slovákov).V prípade získania poslaneckého mandátu sa okrem aktivít, ktoré popisujem nižšie, budem venovať prehĺbeniu spolupráce so Slovákmi žijúcimi v zahraničí a pripomínaniu si našich velikánov, ktorí pôsobili za hranicami Slovenska, viď napr. Štefan Boleslav Roman – zakladateľ a prvý predseda Svetového kongresu Slovákov).

  1. Aký postoj máte k pojmu a definícii slova rodina a akú váhu pri výkone Vašej služby bude mať definícia – muž, žena a ich deti tvoria rodinu a tá je najposvätnejšou a preto zvlášť chránenou a podporovanou základnou bunkou národa a jeho budúcnosti?

Pre zachovanie starodávnych hodnôt slovenského Ducha a Rodu považujem jedine rodinu, ktorú tvoria MAMA – OTEC – DETI – STARÍ RODIČIA. Len toto posvätné puto tvorí základný prvok zdravej spoločnosti pre zachovanie budúcich pokolení.


  1. Akú máte predstavu o zmenách potrebných vo vzdelávaní detí a mladých ľudí? Navrhnite najdôležitejšie zmeny potrebné v školstve, aby nám neušiel vlak v práve sa rodiacom multipolárnom svete.

Zmeny vo vyučovacom procese na školách sú veľmi potrebné. Musíme zastaviť predovšetkým akúkoľvek činnosť a vplyv mimovládnych organizácií, ktoré presadzujú hodnoty agresívneho neoliberalizmu v podobe európskych hodnôt rodovej rovnosti a LGBTI agendy. Vytvárať vhodné podmienky pre vyučovanie žiakov a mládeže s ohľadom na potreby následného uplatnenia v národnom hospodárstve. Vyhľadávať mozgové a športové talenty a ich aktívna podpora. Súčasne so zlepšením postavenia národného hospodárstva vytvárať lepšie podmienky pre udržanie si absolventov vysokých škôl na Slovensku. Ako člen Výboru Matice slovenskej budem presadzovať aktívnejšiu spoluprácu s rezortom školstva, nielen pri organizovaní školských zájazdov a exkurzií do Martina (Matica slovenská, Národný cintorín, SNK, …) ale predovšetkým pri tvorbe učebných osnov jej prislúchajúcich vyučovacích predmetov a odborov (slovenský jazyk, literatúra, dejiny, …). Zároveň sa budem snažiť podporiť Maticu slovenskú, napr. preskúmať možnosti zadávania tlače školských publikácií do matičnej tlačiarne NEOGRAFIE. Podpora školstva a vyučovacích procesov pre slovenské národnostné menšiny v zahraničí je samozrejmosťou. Taktiež by bolo na mieste vrátiť Slovenskú národnú knižnicu späť pod patronát Matice.

  1. Čo je potrebné prioritne zmeniť v rezorte zdravotníctva, aký pohľad máte na súkromné vlastníctvo v ňom? Ako na liekovú politiku a bezpečnosť obyvateľstva? Ako sa pozeráte na svoje pôsobenie, a ako budete pôsobiť v parlamente v súvislosti s plánovanou podriadenosťou štátu voči WHO? Aké kroky presadíte voči lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorý priamo vykonával, prípadne sa zúčastnil v covidovom období násilných skutkov chápaných väčšinou národa ako genocída Slovenského národa! Zároveň je veľmi dôležité, aby ste ozrejmili aj Vaše postoje, skúsenosti a konkrétnu činnosť počas posledných troch rokov „keď sa lámal chlieb“, t.j. v covid cirkuse, či ste s ním súhlasili, ako ste vnímali prebiehajúci covid teror. Ste očkovaný a koľkokrát? Dali ste sa testovať, nosili ste rúško, či a ako ste sa postavili k šikanovaniu seba a ľudí okolo Vás zo strany úradníkov, lekárov, …  Ste členom nejakej Občiny, Dŕžavy alebo nejakého spolku, iniciatívy alebo zoskupenia, ktoré sa postavilo na odpor? Aký postoj zaujmete, ak by sa podobné „divadlo“ v nejakej forme zopakovalo?

Zdravotníctvo by malo byť predovšetkým v rukách štátu, aby sa zameriavalo výlučne na samotné zdravie obyvateľstva a nie na dosahovanie ziskov. V oblasti zdravotnej starostlivosti by som navrhoval väčší doraz na liečebnú prevenciu, napríklad aj v kombinácii s formami tradičnej prírodnej medicíny, resp. slovenského celiteľstva. Svetová zdravotnícka organizácia ako poradný a štatistický orgán má svoje miesto vo svete (napr. Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov).  V bazálnych otázkach života a zdravia by malo byť však Slovensko svojbytné. Samotné očkovanie vnímam rovnako dvojako: jednak cez optiku desiatky rokov osvedčených vakcín (variola, TBC, detská obrna, …) a jednak cez preplnené účty v bankách (tzv. rýchlokvasky – vakcíny proti COVID-19), čo je už zrkadlom dnešnej skazenej doby a finančnej loby. Viem si predstaviť očkovanie na báze dobrovoľnosti. Ja osobne som proti COVID-19 očkovaný nebol. V súčasnosti nie som členom žiadneho spolku ani Občiny, ktorá sa postavila priamo na odpor.


  1. Aké zmeny budete presadzovať v ekonomike Slovenskej republiky? Súhlasíte s návratom vlastnej meny? Vyjadrite sa aj k dnes už mohutnému celosvetovému trendu bezdolarového zúčtovania dnes už v 75 % krajinách sveta. Aké nám to otvára príležitosti? Čo budete v parlamente presadzovať? Aký je Váš postoj ku defi kryptomenám a aký ku cefi? Zvlášť sa vyjadrite k projektu ECB CBDC a čo presadíte v súvislosti s tým ako prvé.

Ekonomike ako celkovému hospodárstvu sa venujem v odpovediach na otázky nižšie. Návrat ku Slovenskej korune je podmienený (okrem iného) aj silným hospodárstvom, bez ktorého proces návratu k vlastnej mene by som momentálne nerealizoval. Americký dolár stratí svoju dominanciu, a tým aj výhody svetovej rezervnej meny – je to len otázka času (aj na pozadí novej svetovej meny krajín BRICS+ naviazanej na zlato). Môj pohľad na budúce kryptomeny pod reguláciou a v plnej správe centrálnych bánk je celkovo skeptický. Ak ešte nežijeme v dokonalej spoločnosti, kde sú tovary a služby pre každého člena spoločenstva bezplatné, tak potom volím radšej formu tradičnej hotovosti…

Oskár Cvengrosch (vpravo) s Pavlom Klebanom (druhý sprava)
  1. Ako zabezpečiť sebestačnosť Slovenska, vymenujte aspoň niektoré kroky, ktoré budete presadzovať.

Maximálne využívanie ornej pôdy predovšetkým za účelom potravinovej sebestačnosti a eliminovať pestovanie technických plodín ako povinnej biozložky v motorových palivách. Podnietiť opätovné naštartovanie pestovateľských a chovných obecných družstiev, ako aj podpora rodinných farmárov. Vo veci zabezpečia dostatku pitných zdrojov vypracovať celonárodnú koncepciu zadržiavania zrážkovej vody v krajine pomocou vybudovania vodozádržných systémov. Zároveň takéto opatrenia zvyšujú prevenciu pred povodňami pri plánovaní ochrany života, zdravia a majetku na úseku civilnej ochrany.

Obnoviteľné zdroje energie = čistejšia budúcnosť. Obnoviteľná energia, ktorú nazývame aj zelená energia alebo čistá energia, pochádza z prírodných zdrojov, ktoré majú prirodzený neobmedzený potenciál. V porovnaní s klasickými fosílnymi palivami majú zdroje zelenej energie výrazne menší vplyv na životné prostredie a predstavujú tak lepšiu alternatívu pre budúcnosť výroby (nielen) elektrickej energie.

Energetickú sebestačnosť Slovenska vieme docieliť aj využitím geotermálneho potenciálu, ktorý je u nás obrovský. V súčasnosti je na našom území vymedzených vyše 30 perspektívnych oblastí vhodných pre získanie geotermálnej energie, ktorých celková rozloha predstavuje okolo 36% územia Slovenska. V týchto oblastiach je možné získať „podzemné“ tepelné zdroje v celkových hĺbkach od 200 m do 5000 m, kde sa teploty pohybujú v intervaloch zhruba od 20 °C do 240 °C. Na Slovensku činí priemerné zvýšenie teploty 3 °C na každých 100 m hlbinného vrtu. Už pri teplote cca 140 °C na povrchovom výstupe sú vytvorené vhodné podmienky na zriadenie a výstavbu geotermálnej elektrárne s binárnym pracovným cyklom.

Osobne som sa zúčastnil exkurzie do mesta Holzkirchen v nemeckom Bavorsku, ktoré sa so svojimi takmer 17-tisíc obyvateľmi pridalo na zelenú mapu Európy. Geotermálne stredisko Gemeindewerke Holzkirchen neďaleko Mníchova patrí k moderným prevádzkam, v ktorých sa elektrická energia a teplo vyrábajú pomocou špičkových technológií ekologickým a udržateľným spôsobom. Vďaka využitiu geotermálnych zdrojov sa v lokalite ročne predíde vzniku až 10-tisíc ton emisií CO2. Zaujímavosťou v tomto prípade je aj to, že geotermálnu elektráreň Holzkirchen vlastní samotné mesto a tak príjmy z výroby elektriny (a zostatkového tepla) sa pripisujú do mestského rozpočtu rádovo v miliónoch eur…

Výrobná sebestačnosť je priamo závislá od vytvorenia vhodných podmienok na životaschopnosť podnikov a je úzko spätá s energetickou sebestačnosťou z dôvodu nižších výrobných nákladov a potrebnej konkurencieschopnosti. Jedná z možností postupu je aj prinavrátenie strategických podnikov, o čom pojednávam o otázku nižšie. V rámci mojich osobných krokov pri dosahovaní sebestačnosti Slovenska (nech už aktuálne voľby dopadnú akokoľvek): momentálne mám rozpracovaný štatút Inštitútu hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí ako neziskovej organizácie. Poslanie, ciele a aktivity inštitútu sú, okrem základných verejnoprospešných služieb v oblastiach podpory, obnovy a rozvoja duchovných a kultúrnych hodnôt, telesnej výchovy a športu, tvorby a ochrany životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, predovšetkým aktivity na podporu regionálneho rozvoja a výskum a vývoj v oblastiach využiteľnosti obnoviteľných zdrojov pre účely rozvoja miestnych samospráv, kde sa pre každú oblasť a pôsobenie vytvorí samostatná pracovná skupina. Týmto si Vás dovolím zároveň pozvať, v prípade záujmu, k spolupráci pre vybudovanie sebestačného Slovenska.


  1. Aký postoj máte ku štátnemu vlastníctvu strategických podnikov, čo v tejto oblasti vykonáte?

Osobne by som radšej používal výraz “národné“ vlastníctvo strategických podnikov a smutné je, že to vôbec musíme riešiť, pretože základná chyba sa stala už minulosti nielen ich samotným odpredajom ale aj formou. Uveďme si príklad len v minulosti tak vychvaľovanej privatizácie štátneho majetku formou Kupónovej privatizácie, ktorej sa už napríklad moja generácia nemohla zúčastniť! Hlavná otázka však znie: koľko bežných ľudí vlastní aspoň časť sprivatizovaného majetku dnes? A ak ho nevlastnia bežní ľudia – ľudia, pre ktorých bola privatizácia určená, kto potom tento pôvodne štátny majetok vlastní? A za aké peniaze? Nebola to len pod zákonným rúškom Kupónovej privatizácie najväčšia lúpež minulého storočia?

Aj v tejto oblasti existuje možnosť postupného návratu strategických podnikov do národného vlastníctva (samozrejme tu si treba hlbšie ozrejmiť, ktoré podniky rátame do kategórie strategických). Je to však dlhodobý proces, ktorý ďaleko presahuje jedno funkčné volebné obdobie, a preto to musí byť vízia stabilnej politickej strany so silným voličským mandátom. V ponímaní rozdelenia strategických podnikov na nahraditeľné a nenahraditeľné existuje viacero možnosti postupu. Jedna z variant je použiť nezmyselne používané a posielané miliardy eur na postupné spätné odkúpenie predmetných podnikov, resp. na vybudovanie paralelných nových samostatných a plne životaschopných prevádzok. Národnú stratégiu pre navrátenie, resp. vybudovanie strategických podnikov by malo vypracovať Ministerstvo hospodárstva SR.

  1. Súhlasíte s členstvom Slovenskej republiky v EÚ a NATO? Ak áno, ako chcete postupovať pri presadzovaní národných záujmov SR. Ak nie, tak aké možnosti budete presadzovať, aby sme sa vyhli medzinárodnej izolácii, sankciám, prípadne iným neželaným intervenciám ako následok logických krokov opäť suverénneho národa? Vysvetlite, prosím, Váš postoj ku konfliktu na Ukrajine. Zúčastnili ste sa „Pochodov za mier“?

Ži tak, aby si si svoje šťastie nezakladal na nešťastí druhého – táto jediná veta vystihuje SLOVENSTVO – myšlienkový a hodnotový prúd budúcnosti, ktorý považujem za jediné celostné poznanie, obdobne ako to už vyjadril Peter Kellner-Hostinský (1823 – 1873) slovami: „Sloven bude Tatrou na pohorí vševedy ľudstva!“. Úloha a poslanie Slovákov je položiť základy Slovanskej únie ako protipól k EÚ, o ktorej som písal v odpovedi už pri úvodnej otázke. Je to však samostatná téma, ktorá je v rozsahu samostatnej knižnej publikácie, rovnako ako prakticky každá komplexná odpoveď na tieto otázky (a kde je priestor na odpoveď len v rozsahu pár riadkov)…

Som pacifista a preto vojnový konflikt na Ukrajine vnímam ako nešťastie, v ktorom najviac trpia obyčajní ľudia, ktorí slúžia len ako nástroj v rukách zahraničnej cudzorodej moci. Pochodov za mier som sa priamo nezúčastnil.

V spojitosti s nedávnymi vyhláseniami spoza našich hraníc v súvislosti s “odtrhnutým územím“ a so súčasnou bojaschopnosťou našej armády a predovšetkým so zostatkovým bojovým arzenálom, ktorý sme ešte “nedarovali“, musíme byť dnes ohľadom členstva v obrannej organizácii veľmi opatrný. Aj tu však platí, že všetko so všetkým súvisí. Múdry kráľ vojnu nevyhľadáva, ale je na ňu vždy pripravený – bez naštartovania súbežných výskumno-výrobných hospodárskych opatrení v oblasti zbrojárskeho priemyslu a obrannej sebestačnosti (a samozrejme aj civilnej ochrany) budeme mať ešte dlhodobo náš vzdušný priestor chránený cudzími stíhacími lietadlami…


  1. Návrat k právnemu štátu. Definujte, prosím, kroky pre navrátenie dôvery v justíciu SR. Ako vedľajšia otázka zodpovedzte Vaše návrhy hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti politikov. Ako dosiahnete medzinárodné uznanie anulovania dlhov vytvorených doterajšími politikmi?

Zákony platné na území Slovenska musia platiť pre všetkých rovnako a nemôžu byť žiadni privilegovaní jednotlivci postavení nad zákon. Veľkým problémom u nás je aj samotná vymožiteľnosť práva. Justícia a polícia musia byť plne nezávislé inštitúcie. Hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť politikov považujem za jednú z možností, ako už hneď od začiatku výkonu mandátov eliminovať ich prípadné kradmé chute.

Vo veci anulovania dlhov vytvorených doterajšími politikmi je momentálne len jediné riešenie. Dajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie – ak chceme vybudovať nové Slovensko akceptované po všetkých stránkach v medzinárodnom spoločenstve, a ak chceme byť stabilným partnerom v akejkoľvek cezhraničnej spolupráci, musíme sa riadiť podľa toho aj chovať. Riešením je silné národné hospodárske zázemie, ktoré by zabezpečilo dostatok finančných zdrojov pre potreby štátneho rozpočtu už bez ďalšieho navýšenia dlhu. V súčinnosti s prísnejšou kontrolou toku financií v štátnom a verejnom sektore môžeme štátny dlh postupne anulovať bez poškodenia medzinárodných vzťahov a zachovania si dobrého mena vo svete.


  1. Je potrebná, podľa Vás, zmena politického usporiadania Slovenskej republiky? Akými krokmi budete postupovať k očakávanej zmene na formu priamej demokracie? Ktoré kroky vykonáte, aby sme už v nasledujúcom volebnom období dosiahli imperatívnosť mandátu? Vieme, že aj v krajinách, o ktorých sa traduje, že majú vyspelý systém systém priamej demokracie, dochádza ku zlyhaniam. Je to následkom toho, že aj “vyspelí” voliči v krajinách s “vyspelou” demokraciou sú manipulovaní 4.pilierom moci – médiami. Aké kroky navrhujete v oblasti médií, aby sa priama demokracia v budúcnosti naozaj pozitívne prejavovala na správe vecí verejných?

Akákoľvek zmena súčasného politického usporiadania a systému nie je v možnostiach jednotlivca. Nahradiť nepriamu, zastupiteľskú demokraciu na priamu demokraciu je volebná téma celej politickej strany, ktorá ju musí mať ukotvenú v svojich stanovách a táto zmena musí byť súčasťou vládneho programu novovzniknutej koalície. V každom prípade vnímam imperatívny mandát ako pravú formu demokracie, ak už rozprávame o “vláde ľudu“. Je však akákoľvek forma demokracie to, čo prichádza s novým Vekom Vodnára?

ZÁVER: Názory a odpovede na tieto otázky odzrkadľujú môj osobný pohľad na aktuálne politické a spoločenské dianie a v niektorých témach nemusí byť plne totožné s víziami SNS. Odpovedať na niektoré, tu uvedené témy stručne, bez podania aspoň základných súvislosti, je priam nemožné. Faktom však je, že súčasný stav na Slovensku je vo všetkých oblastiach nášho bytia alarmujúci. Národné obrodenie vnímam do budúcna ako silného partnera pre zachovanie zvrchovanosti Slovenska. Preto som úprimne rád, že som bol oslovený a dostal som príležitosť dostať sa do širšieho okruhu hybridného výberu kandidátov Národného obrodenia. Možno mojimi odpoveďami nespĺňam nateraz všetky kritéria hodnôt, ktoré sa kladú na ideálneho nositeľa myšlienok národných síl Národného obrodenia, no pevne verím, že budeme rozvíjať tie myšlienkové a hodnotové prieniky, v ktorých sme jednotní. PK

Categories: Politika