Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka

Všetky referendá, protesty a petície sú neúčinné, pretože štátna moc požiadavky nositeľa moci, t. j. národa ignoruje. Slovenská korporátna vláda, či už súčasná, alebo nová, ktorá vzíde z najbližších volieb riadených a manipulovaných Korporáciou, nie je, a zo svojej podstaty ani nebude schopná uskutočňovať naše predstavy o našej budúcnosti. Preto sa  občiny Národného Obrodenia uzniesli na texte Mierovej Rezolúcie Referendového Vyhlásenia Človeka. Cieľom je zjednotiť národ na nepolitickej platforme na základe myšlienok, ktoré dlhodobo rezonujú v spoločnosti. Rezolúcia pri počte okolo 350 tis. signatárov sa v podmienkach Slovenskej republiky stáva právne relevantnou reprezentáciou vôle národa.

Text rezolúcie, ako aj pravidlá ako postupovať, si môžete stiahnuť a vytlačiť k podpisovaniu na nasledujúcej stránke:

Text Mierovej Rezolúcie Referendového Vyhlásenia Človeka:

Ja, Človek, nie tovar; v pozícii zvrchovaného tvorcu všetkých ľudských hodnôt a potrieb Človeka; vedomý si neodcudziteľných a nezrušiteľných Práv a Slobôd daných Stvoriteľom a Zákonmi Prírody; žijúci v Slovenskej republike ako slobodnom, nezávislom, národnom a zvrchovanom štáte na Európskom kontinente; usilujúci sa so všetkou úctou a zodpovednosťou podporovať svojou tvorivou energiou Prosperitu, chrániť Život, Šťastie, Slobodu Rodiny, Rodu, Národa a tradície Kultúry; plne rešpektujúci ľudské práva a slobody; spolunažívajúci v mieri s ostatnými národmi v duchu bratstva, vzájomnej podpory a pomoci; 

dôrazne odsudzujem

zapájanie sa do akéhokoľvek vojnového konfliktu dodávkami zbraní, šírenie strachu a nenávisti v spoločnosti a medzi národmi; porušovanie ľudských práv a slobôd vládnou a mocenskou garnitúrou, ktorá sa zavedením povinného testovania na COVID-19 a povinného nosenia rúšok dopustila trestných činov nátlaku, obmedzovania osobnej slobody, ublíženia na zdraví s následkom smrti a neoprávneného experimentu na človeku a klonovania ľudskej bytosti v zmysle ustanovení § 192 ods. 1, 4, § 183 ods. 1, § 156 ods. 1, 3 písm. c), § 161 ods. 1 písm. a) a b), a ods. 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Nútením k očkovaniu nebezpečnými experimentálnymi preparátmi došlo k porušeniu všetkých 10 bodov Norimberského kódexu, a tým i k spáchaniu vojnového zločinu.

Ďalej dôrazne odsudzujem zvrátenosti týkajúce sa sexuality a rodovej identity, ktoré spôsobujú disharmóniu prírody, rodiny a človeka ako jedinca; akékoľvek povinné očkovanie, tzv. génové terapie a transhumanizmus. Zmarením referenda o predčasných voľbách do NR SR, apartheidom, ako aj zrušením slobody slova a prejavu neústavným zákonom, bola činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov znemožnené, čím bol zničený právny štát, demokratický systém a nastolený totalitný režim v záujme diktátu nadnárodnej svetovlády.

Odmietam

tento súčasný zločinný politický systém davo-elitárnej otrokárskej spoločnosti, očividne porušujúci zákony, ústavu a dohovory o ľudských právach a slobodách ako aj Rodových právach, tradíciách a obyčajoch.

Slávnostne vyhlasujem

Na základe slobodnej vôle a podľa článku 32 Ústavy SR si uplatňujem právo a staviam sa na odpor. „De iure“ týmto aktom právomoci prezidentského úradu, vlády, zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci Slovenskej republiky skončili. Som zbavený všetkej politickej a osobnej lojálnosti voči moci cudzej a nepriateľskej nášmu slobodnému, nezávislému, národnému a zvrchovanému štátu, odvolávajúc sa pritom aj na Európsky dohovor o ľudských právach podpísaný slobodnými zvrchovanými štátmi.

„De facto“ podporujem prevzatie riadenia zvrchovaného národného štátu Slovenská republika a správy veci verejných voľbou nového prezidenta a zostavením vlády odborníkov s plnou právomocou uzatvárať mier, uzatvárať zmluvy o spojenectvách, budovať obchod priamo s jednotlivými štátmi a robiť všetky ďalšie zákonné akty, ktoré si slobodné a nezávislé štáty vyhradzujú; voľbou – výlučne na základe Prirodzeného a Rodového Práva, zdola nahor, zo všetkých regiónov – predstaviteľov odborne zdatných, činne kompetentných, zdravej mysle, bezúhonných, tvorivých a oddaných pre slobodné, nezávislé a zvrchované Slovensko;
podporujúcich rodinu ako základnú osnovu spoločenstva a štátu, vysokú úroveň vzdelania, prevenciu a zdravotnú starostlivosť, obnovu a rozvoj hospodárstva a ďalších odvetví spoločenského života, ako aj rozkvet človečenstva s využitím najnovších (i utajovaných) poznatkov vedy v súlade s prírodou; ctiacich si národné tradície a kultúru. Ďalej podporujem život výlučne bez politických strán, bez nadvlády korporácií, finančných búrz; svet bez vojen, bez prítomnosti cudzích vojsk, bez mimovládnych politických ziskových či neziskových organizácií i s retroaktívnym nástupom plnej osobnej hmotnej zodpovednosti zamestnancov, ktorí nám všetkým v mene štátu spôsobili škodu.
Potvrdené vlastnoručným podpisom pod ochranou svedkov je moje vyhlásenie nespochybniteľné. Zachováva a vyhradzuje si všetky neodcudziteľné práva a nepodlieha zrušeniu akýmkoľvek štátnym orgánom súčasnej korporácie Slovenská republika či korporačných inštitúcií Európskej Únie.Týmto dávame na vedomie celému svetu, že sme pripravení prevziať riadenie vlasti do vlastných rúk, výlučne v súlade s Prirodzeným a Rodovým Právom.

Zberné miesta:

 • OBČINA SLOVIENSKO, Ing. Vladimír Krekule, Školská 272/9, 013 18 Zbyňov
 • Rodová Škola SLOVIEN, ul. 1. Mája 166/21, 038 52 Podhradie
 • PÁNI BAKLAŽÁNI, Staničná 11, 949 01 Nitra
 • Ján Pohánka, Vígľašská Huta Kalinka 79, 962 25 Slatinské Lazy
 • Anna Šatárová, Nizovec 219/21, Zvolen
 • Lenka Jirkovská, Horná Kružná 13, Vrútky
 • Ľubomír Kornuta, Štiavnická cesta 2234, 038 52 Sučany
 • Sklenárstvo Sučany, Miroslav Pisoň, J. A. Komenského 53, Sučany
 • Marek Mačák, Záborského 2908/6, 058 01 Poprad
 • Miroslav Beňo, Podhájska 65, 036 01 Martin
 • Ján Jedinák, Dražkovce 294, 038 02 Martin
 • Ing. Vladimír Bizoň, ŠDDO, Zlatovská 9, 911 05 Trenčín
 • Ajurveda, Veľká Okružná 15, 010 01 Žilina
 • Daniel Diškanec, Sučianska 6, 036 01 Martin
 • RAW Cukráreň, Sládkovičova 570/3, 017 01 Považská Bystrica
 • Živé Kafíčko, Metodova 6, 080 01 Prešov
 • Gabriela Valicová, Mydlárska 7A, 010 01 Žilina
 • Aliancia národných síl, Sibírska 49, 831 02 Bratislava
 • Aliancia národných síl, Helena Kamenská, Beňadická 3, 851 03 Bratislava
 • Aliancia národných síl, Zuzana Scholzová, Jasovská 37, 851 03 Bratislava
 • Dobrý farmársky obchodík, Belanského 48/7, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 • Kvetinka Anet, Ul. 1. mája 278, 024 01 Kysucké Nové Mesto

A ďalšie zberné miesta:

 • Anna Poliaková, Martina Rázusa 38, 971 01 Prievidza
 • Peter Kalvaster, Cintorínska 29, 972 01 Bojnice
 • PipoKlub, Dominika Tatarku 6/B, 921 01 Piešťany
 • Renáta Chovancová, Kavečianska cesta 12, 040 01 Košice (predajňa Zavlažovanie)

Podporovatelia – Nositelia myšlienky – v sociálnych skupinách, komunitách, stávajúcej štátnej správe a mediálni:

Národné obrodenie, Jednota Slovanov, Vlastenecký front, Sebestační Slováci – Žilina a okolie, Potrava pre dušu a telo do tohto obdobia, JAN HUBINSKÝ – mentor zdravia a zdravého životného štýlu, OZ ZDRAVIE ĽUĎOM, Diamons energy, s.r.o., Ibrahim Maiga, Oli Beständing, Slovensko si nedáme, Arpád Matejka, Ivka Komzalová, MUDr. Radoslav Čičala, MUDr. Peter Lipták – praktický lekár , Ing. Vladimír Bizoň ŠDDO, Jana Mičundová, Ľubomír Fico – živý človek, Slobodní Občania Turca, Košická občina Pod Lipou, Spišská občina, Orava drží spolu, Šarišská Dŕžava, Aliance národních sil – ČR, Občina Nitrava, Ing. Michal Šebeňa, Jozef Fila podnikateľ, ZSI (Združenie Slovenskej Inteligencie), Mgr. Miloš Zverina – vydavateľ, Andrej Medvecký, JUDr. Milan Lalik – emeritný podpredseda Ústavného súdu, Ing. Marián Tkáč – emeritný predseda Matice Slovenskej, Emil Pejko – zakladateľ Paneurópskej vysokej školy, MUDr. Juraj Štofko – neurológ, JUDr. Štefan Harabin – trestný sudca Najvyššieho súdu 

Ďalší a ďalší priebežne dopĺňaní podporovatelia a nositelia myšlienky – stávajúcej štátnej správe a mediálni:

Miroslav Jureňa – expert na poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Igor Jurečka – kameraman a nezávislý novinár, Ľubomír Švigar – právnik, DUBINA Všetci vlastenci, …
Categories: Práve teraz

5 Comments

Vladimír Kráľ · 20. februára 2023 at 21:31

Dobrý deň, úplne so všetkým súhlasím, je veru najvyšší čas spojiť sily a začať aktívne odporovať tomuto nesmiernemu a nemilosrdnému zlu, my začnime u nás, ostatné národy u seba doma – až kým nebude spolupracovať celý svet a nedosiahne harmonickú, tvorivú spoločnosť! Nikto predsa nemôže túžiť po tom, aby ho zotročovali a nútili do všakovakých odporných skutkov skupinky zapredaných zatratencov upísaných za materiálne výhody. Fuj, preč s nimi! Musíme ich zbaviť moci a dúfajme, že nie je neskoro… Idem zháňať ďalších podporovateľov myšlienky!

Stefan · 22. februára 2023 at 12:54

Dobrý deň, dozvedel som sa o Mierovej Rezolúcii a prišiel som aby som si ju pozrel a podpísal. Nemal by to ešte pozrieť nejaký právnik?
Odsek: “ ktorá sa zavedením povinného testovania na COVID-19 a povinného nosenia rúšok dopustila trestných činov nátlaku, obmedzovania osobnej slobody, ublíženia na zdraví s následkom smrti a neoprávneného experimentu na človeku a klonovania ľudskej bytosti v zmysle ustanovení”
– klonovanie,
– trestne činy nedávať skôr do súvislosti s “nátlakom” na očkovanie? (Nátlak – vyvolávana zámerne atmosféra kde zamestnávatelia začali využívať nátlak na zamestnancov aby si uľahčili sit. a pod.(návštevy lekárov, služby…)
– nosenie rusok a opartrenia by som dal ako verejne ohrozenie, pretože tie opatrenia neboli správne dotiahnuté – vysvetlená (poučenie) pripadne zabezpečená správna údržba a používanie OOP. Chorí ľudia v nepriazni počasia na ulici a pod..
Zavedením nosenia rusok a testovaním – neviem či sa dopustili trestných činov.

Helena Bodorová · 27. februára 2023 at 13:22

Dobrý deň, chcela by som sa zúčastniť Pochodu za mier 03.03.2023 v BA a veľmi by ma zaujímalo či z okresu Zlaté Moravce niekto nebude organizovať autobusový odvoz alebo aspoň kontakt na osobu.
Ďakujem a prajem príjemný deň

Comments are closed.