V Ústave Slovenskej republiky je napísané:

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

V skutočnosti však občania SR nevykonávajú svoju moc ani prostredníctvom svojich volených zástupcov, a ani priamo, čo prakticky znamená, že na Slovensku demokracia nie je.

Prečo je tomu tak?

 1. Poslanci a aj prezident SR majú podľa Ústavy SR voľný mandát, ktorý majú vykonávať osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nemajú byť viazaní žiadnymi príkazmi. Znamená to, že dňom ich zvolenia končí ich závislosť na voličoch. To im umožňuje vykonávať skrytý imperatívny (závislý) mandát voči svojim sponzorom, …, od ktorých sú závislí – musia plniť ich požiadavky.
 2. Na vypísanie a platnosť referenda politici stanovili príliš náročné podmienky. Tieto podmienky sú diskriminačné voči voľbám parlamentným, komunálnym, prezidentským a do europarlamentu. Počas novodobej SR sa konalo iba jedno úspešné referendum. Róbert Fico sa o ňom vyjadril, že nebolo v poriadku.

Krízový stav

Okrem absencie demokracie a právneho štátu nám hrozí aj vznik krízového stavu. Príčiny krízového stavu: vojna, vojna s možnosťou použitia zbraní hromadného ničenia (jadrové, chemické, biologické), nástup krutého totalitného režimu, hospodársky kolaps SR, kolaps EÚ, živelná pohroma veľkých rozmerov, skoková zmena klímy Zeme, dlhodobý výpadok elektrickej energie, plynu, pohonných hmôt, potravín, liekov, …

Možnosti zvládnutia krízového stavu a dosiahnutie zmeny

Zvládnutie možného vzniku krízového stavu a ciele Národného obrodenia sú opísané na web stránke Národného obrodenia.

Jednou z najrozumnejších a najúčinnejších ciest je dosiahnuť zmenu postupujúc v súlade s Ústavou a zákonmi SR a to:

 1. Zabezpečiť vykonávanie našej moci priamo = sfunkčniť inštitút referenda
 2. Našu moc uplatňovať prostredníctvom našich volených/vyberaných zástupcov = funkčným referendom zaviesť imperatívny mandát poslanca voči svojim voličom/svojmu regiónu, …

Sfunkčnenie inštitútu referenda

 • Znížiť počet podpisov potrebných na vypísanie referenda zo súčasných 350 000 na 100 000.
 • O výsledku referenda rozhodne nadpolovičná väčšina zúčastnených voličov.

Súčasťou procesu sfunkčnenia inštitútu referenda musia byť aj:

 • opatrenia proti podpisovaniu alebo hlasovaniu o petičnom hárku s chybami alebo nesprávne sformulovanými referendovými otázkami,
 • opatrenia proti zmanipulovaniu hlasovaní a volieb,
 • opatrenia proti zvráteniu funkčnosti inštitútu referenda poslancami NR SR,
 • opatrenia na zvýšenie pravdivej informovanosti a politickej gramotnosti národa (pochopenia politiky).

Po úplnom sfunkčnení inštitútu referenda

bude už každé referendum úspešné a platné s výsledkom ÁNO alebo NIE, podľa hlasovania zúčastnených voličov.

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.sfunkcneniereferenda.com :

 • návrh referendových otázok,
 • návrh petičného hárku,
 • návrh slovenského počítačového volebného programu VolProgSK,
 • kontakty a ďalšie podrobnosti.

Táto téma je dlhodobo propagovaná v Slobodnom vysielači v relácii PPVR – Prípravný petičný výbor referend: https://slobodnyvysielac.sk/relacie/pripravny-peticny-vybor-referend/ Relácie sa dajú počúvať naživo alebo z archívu.

Imperatívny mandát poslanca voči svojim voličom

Zvolený poslanec NR SR/vyberaný zástupca s imperatívnym mandátom bude potom pri svojom výkone viazaný príkazmi/želaniami svojich voličov, zakotvenými vo volebnom programe, s ktorým kandidoval.
Takýto poslanec je svojimi voličmi kontrolovateľný a odvolateľný aj pred skončením svojho funkčného obdobia.
Súčasťou imperatívneho mandátu musia byť aj:

 • záväzné Minimálne a Maximálne volebné programy,
 • kritériá na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu,
 • odvolateľnosť poslanca, celej NR SR alebo prezidenta SR, ak hlasujú/pracujú proti svojim volebným programom alebo proti záujmom SR a jej občanom,
 • hlavná poistka demokracie: Všetky „dôležité veci“ (zmeny Ústavy SR alebo ústavných zákonov, prijímanie novej Ústavy, medzinárodné zmluvy, dohovory, privatizácia alebo znárodnenie štátneho majetku, povinné očkovanie, migranti, LGBT, zahranično-politická orientácia SR, … (vymenovať to v Ústave SR) musia byť schvaľované referendom.

Imperatívny mandát je možné do Ústavy SR zaviesť iba funkčným referendom, lebo politické strany/poslanci to z vlastnej iniciatívy nikdy neurobia.
Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.imperativnymandat.com :

 • návrh záväzného Minimálneho a Maximálneho volebného programu z pohľadu voliča,
 • návrh kritérií na možnosť voliť, byť volený, vykonávať funkciu,
 • porovnanie programov/stanovísk politických strán (koho voliť/nevoliť).

Vypracoval: Pavol Stankovič a kolektív, 12.12.2022

Categories: Práve teraz