V rámci iniciatívy výberu kandidátov na základe osobných referencií členov Národného obrodenia rozhovor s Angelikou Františkovou sprostredkovali Stanislav Sentpétery a Milan Klimeš.

 1. Povedzte stručne, aké sú Vaše doterajšie aktivity v súvislosti s Vaším rozhodnutím vstúpiť do politiky, aký máte vek a skúsenosti a prečo kandidujete práve za stranu (uviesť stranu). Zdôvodnite, prečo práve táto strana dokáže presadiť myšlienky, ktoré presadzuje Národné Obrodenie (definované národné hodnoty), a to najmä: vystúpenie z NATO, EU, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych privandrovalcov, zákaz činnosti politických mimovládok na Slovensku atď..  Prečo si myslíte, že práve Vaše pôsobenie bude prínosom, čo konkrétne je cieľom Vášho mandátu?

Ing.Angela Františková, MBA, 47 r., Poprad.

 • Pracujem v samospráve ako hlavná kontrolórka obcí.
 • Poznám procesy kontroly samosprávy, procesy riadenia samosprávy, jej legislatívu,
 • Pôsobila som vo funkcii prednostky Mestského úradu v Poprade,
 • Komunálne voľby 2022 – kandidovala som na funkciu primátorky Popradu.
 • Veci verejné je nutné spravovať inak, cez občiansku participáciuúčasť verejnosti na rozhodovaní – základný nástroj nielen na úrovni samosprávy, ale aj na úrovni štátu!

www.angelafrantiskova.sk  – publikované články v Podtatranskom kuriéri, moje postrehy, vyjadrenia k fungovaniu samosprávy.

 • Slovenská národná strana – som členkou 10 rokov, nebola som v inej politickej strane.
 • Stotožňujem sa s programovou prioritou strany – zvrchovaná, suverénna Slovenská republika, všeobecné dobro pre slovenský národ vo svojom vlastnom štáte.
 • Som za vystúpenie z NATO a z EÚ.
 • Samo deštrukčné procesy EÚ sú naštartované, možnosť že zanikne EÚ skôr, ako sa spustí Slovexit. Preto sa musia realizovať opatrenia samostatnosti a sebestačnosti štátu.
 • Odmietam obrannú dohodu s NATO a prítomnosť amerických/cudzích vojakov na území SR.
 • Ilegálni privandrovalci = riadená ekonomická migrácia na oslabenie Európy /prebieha už roky/. Som za razantné okamžité opatrenia na zastavenie migrácie /ochrana štátnych hraníc/ a vyhostenie nelegálnych migrantov.
 • Riaditeľ Migračného úradu Ministerstva vnútra – Ján Orlovský, bývalý riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti /Sorosov zamestnanec/ – presadzuje  rôzne rozvratné ideológie – aj multikulturalizmus.
 • Nutnosť zastaviť LGBTI a gender agendu aj činnosť politických mimovládok!
 • Je nezmysel čakať, že nás „niekto“ zachráni. Nečinnosť nám škodí.

 1. Aký postoj máte k pojmu a definícii slova rodina a akú váhu pri výkone Vašej služby bude mať definícia – muž, žena a ich deti tvoria rodinu a tá je najposvätnejšou a preto zvlášť chránenou a podporovanou základnou bunkou národa a jeho budúcnosti?
 • Rodina = muž + žena a ich deti.
 • Rodina je základná bunka spoločnosti.
 • Táto definícia je pre mňa nemenná a má veľmi vysokú váhu.

 

 1. Akú máte predstavu o zmenách potrebných vo vzdelávaní detí a mladých ľudí? Navrhnite najdôležitejšie zmeny potrebné v školstve, aby nám neušiel vlak v práve sa rodiacom multipolárnom svete.
 • Školstvo – zásadný nástroj tvarovania budúcnosti Slovenska.
 • U detí rozvíjať zdravé národné povedomie, prirodzenú hrdosť na národnú kultúru, jazyk, dejiny.
 • Návrat k morálnym hodnotám.
 • Existuje možnosť presunutia školstva priamo pod štát – ale vidím veľké riziko! Vo volebnom období 2020-2024 by mohli tieto liberálno – progresívne vlády ľahko dosadiť do funkcií riaditeľov škôl, učiteľov, vychovávateľov „svojich ľudí“ z rôznych mimovládnych organizácií presadzujúcich LGBTI a ďalšie zvrátenosti. Vedeli by to urobiť plošne – celoslovensky.
 • Minister školstva, riaditeľ školy, učiteľ – musí byť človek presadzujúci národné hodnoty Slovákov – vlasť, rodinu, vieru, zodpovednosť, samostatnosť, ochranu národného dedičstva, jeho zachovanie pre ďalšie generácie.
 • Prehodnotiť financovanie a existenciu malotriedok.
 • Ministerstvo školstva pod vedením kaderníka Gröhlinga schválilo kurikulárnu reformu – zameraná na samostatné myslenie žiakov a má ambíciu napĺňať potreby vzdelávania pre 21. storočia“.
 • Nový Štátny vzdelávací program /prijatá reforma/ znamená nové metódy, formy výučby a nový obsah vzdelávania! – vidím riziko
 • 40 vybraných škôl ju začína aplikovať od septembra 2023, všetky školy od r. 2026.
 • Aké sú potreby vzdelávania 21. Storočia? – LGBTI, multikulturalizmus, ďalšie zvrátenosti?
 • Dieťa nemohlo samostatne myslieť, rozhodnúť sa, či bude nosiť rúško – teraz táto reforma za milióny Eur má deti naučiť samostatne myslieť?
 • V tejto reforme – 3 vzdelávacie cykly – zadefinované, čo by žiaci mali vedieť na sklonku 3., 5., a 9. ročníka ZŠ – nesúhlasím s tým.
 • Som za jednotné celoštátne učebné osnovy a zadefinovanie učiva povinného zvládnuť žiakom v každom ročníku.
 • Zákaz používania mobilov a podobných zariadení žiakmi počas vyučovacieho procesu.
 • Vyučovací proces zacieliť na zdravie /bylinky, príroda/, čítanie kníh, slovenské a slovanské dejiny, pohybovú aktivitu, pestovateľské a technické práce /praktická príprava na život/.
 • Zákaz vstupu mimovládnym organizáciam do škôlok a škôl na všetkých úrovniach vzdelávacieho procesu
 1. Čo je potrebné prioritne zmeniť v rezorte zdravotníctva, aký pohľad máte na súkromné vlastníctvo v ňom? Ako na liekovú politiku a bezpečnosť obyvateľstva? Ako sa pozeráte na svoje pôsobenie, a ako budete pôsobiť v parlamente v súvislosti s plánovanou podriadenosťou štátu voči WHO? Aké kroky presadíte voči lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorý priamo vykonával, prípadne sa zúčastnil v covidovom období násilných skutkov chápaných väčšinou národa ako genocída Slovenského národa! Zároveň je veľmi dôležité, aby ste ozrejmili aj Vaše postoje, skúsenosti a konkrétnu činnosť počas posledných troch rokov „keď sa lámal chlieb“, t.j. v covid cirkuse, či ste s ním súhlasili, ako ste vnímali prebiehajúci covid teror.  Ste očkovaný a koľkokrát? Dali ste sa testovať, nosili ste rúško, či a ako ste sa postavili k šikanovaniu seba a ľudí okolo Vás zo strany úradníkov, lekárov, …  Ste členom nejakej Občiny, Dŕžavy alebo nejakého spolku, iniciatívy alebo zoskupenia, ktoré sa postavilo na odpor? Aký postoj zaujmete, ak by sa podobné „divadlo“ v nejakej forme zopakovalo?
 • Všetko je potrebné zmeniť.
 • Povinný zdravotný odvod len pre jednu štátnu zdravotnú poisťovňu.
 • Som proti generovaniu ziskov v súkromných zdravotných poisťovniach z povinných odvodov.
 • Zmeniť systém odmeňovania – lekárov odmeňovať za vyliečeného pacienta.
 • Dnešný systém odmeňovania priamo motivuje lekára nevyliečiť pacienta, ale udržať ho chorého, potom má vyššiu odmenu.
 • Už v školách učiť deti, ako sú bylinky a príroda prospešné.
 • Zdravotná starostlivosť musí byť bezplatná a včas dostupná.
 • Som rázne proti zmluve s WHO.
 • Nie som testovaná, ani očkovaná, rúško som nenosila.
 • prehodnotiť počet lekární – do r. 1989 ich bolo 590 , dnes 50 000
 • každý študent medicíny, ak neodrobí 10 rokov v Slovenskom zdravotníctve, uhradí školné náklady
 • prehodnotiť privatizáciu ambulancií, laboratórií, lekární – štát musí vytvoriť štátnu sieť, bez čakacích lehôt!!!
 • Počas covidového obdobia:
 • aktívne som sa postavila na stranu ochrany ľudských práv – proti covid šikane,
 • podala som trestné oznámenia vo veci nepovolenia vstupu do pobočky banky v Poprade, nemali sme /ja, môj otec a syn/ modrý papierik, a odmietli sme si dať rúška – vedenie banky privolalo na nás policajtov,
 • podala som sťažnosť na postup policajtov na Úrad inšpekčnej služby,
 • riešila som odpory voči rozkazom RÚVZ, ktorými som bola „uznaná vinnou“ za neprekrytie horných dýchacích ciest,
 • môj posledný výsluch na RÚVZ – apríl 2023,
 • boli na mňa privolávané policajné hliadky, keď som na zasadnutiach obecného zastupiteľstva nemala  rúško, test, očkovací preukaz.
 • Disponujem dôkazovým materiálom – písomné dokumenty /sťažnosti, odpory, odvolania/, fotografie, videá.

–  som členkou petičného výboru proti povinnému očkovaniu a za zachovanie princípu dobrovoľnosti v očkovaní na ochorenie Covid-19 v Slovenskej republike, zo dňa 21.11.2021.

https://www.peticie.com/peticia_proti_povinnemu_okovaniu_a_za_zachovanie_principu_dobrovonosti_v_okovani_na_ochorenie_covid-19_v_slovenskej_republike

–        Voči lekárom, politikom a všetkým „odborníkom“ podieľajúcim sa covid šikane a zvrátenostiach s experimentálnou génovou terapiou je nutné vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť!

 • V budúcnosti, ak by sa podobné „divadlo“ zopakovalo, sa môj postoj nezmení.
  1. Aké zmeny budete presadzovať v ekonomike Slovenskej republiky? Súhlasíte s návratom vlastnej meny? Vyjadrite sa aj k dnes už mohutnému celosvetovému trendu bezdolarového zúčtovania dnes už v 75 % krajinách sveta. Aké nám to otvára príležitosti? Čo budete v parlamente presadzovať? Aký je Váš postoj ku defikryptomenám a aký ku cefi? Zvlášť sa vyjadrite k projektu ECB CBDC a čo presadíte v súvislosti s tým ako prvé.
  • Štátne investície /odbúranie bariér, aby sa mohlo rýchlejšie investovať- zjednodušiť a skrátiť povoľovacie konania, spustiť komasáciu pozemkov pre strategické potreby štátu – diaľnice, plyn, elektro, a pod /.
  • Podpora slovenských firiem a slovenských podnikateľov, podpora výroby /vytvorenie štátnej komerčnej banky, rozšíriť ponuku rizikového kapitálu spoluúčasťou štátu, II. dôchodkový systém aplikovať – investovať len na Slovensku.
  • Podpora hospodárstva, zoštátnenie strategických podnikov a sieťových odvetví.
  • Podpora rodiny, štátna podpora individuálnej bytovej výstavby a štátnych bytov, zvýšenie životnej úrovne, zvýšenie minimálneho dôchodku, spravodlivý dôchodkový systém, spravodlivý sociálny systém, bez práce nie sú koláče!
  • Zvýšenie zamestnanosti, zabránenie odlivu mozgov do zahraničia.
  • Skvalitnenie zdravotníctva, školstva.
  • Radšej DeFi cryptomena – vlastná kontrola.
  • V súčasnosti – zlato, striebro – dôležité aktíva.
  • Skupina BRICS posilňuje – podporujem. Dedolarizácia – dôsledok uvalenia amerických sankcií na Rusko. Cesta k spravodlivému rozvoju sveta.
  • ECB a digitálne Euro – som zásadne proti.
  • Súčasnosť: ECB – zvýšila úroky = vyššie mesačné splátky hypoték. Zavedenie bankového odvodu.
  • CBDC– digitálne meny centrálnych bánk – som proti.
  • Jednoznačne nutné presadiť zachovanie hotovosti!
  • Som za vlastnú menu /krytá zlatom/ – súvis s vystúpením z EÚ.
  • Vlastníme vôbec slovenské zlato – „zlatý poklad“ ktorý bol kedysi uložený v britskej Bank of England? Alebo sa niekde stratilo? Prečo nekryje náš rozvoj?
  1. Ako zabezpečiť sebestačnosť Slovenska, vymenujte aspoň niektoré kroky, ktoré budete presadzovať.
  • Zoštátnenie strategických, energetických aj sieťových podnikov – priama kontrola štátu nad cenotvorbou, vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť za nevýhodný predaj týchto podnikov.
  • Zabezpečiť základné potreby ľudí a základný (stabilizovaný) chod ekonomiky prostredníctvom cenovej politiky štátu , riadením strategických podnikov.
  • Nákup lacnejšieho zemného plynu, jadrového paliva z Ruska.
  • Nepredávať energiu na burzu a potom ju predraženú nakupovať späť pre vlastnú potrebu!
  • Potravinová sebestačnosť – podpora, rozvoj poľnohospodárstva, živočíšnej aj rastlinnej výroby. Intenzifikácia a celoročné pokrytie rastlinnej výroby výstavbou skleníkových hospodárstiev s využitím lacnej termálnej energie. Spoluúčasť štátu – verejno súkromné partnerstvá – zrýchlenie a intenzifikácia výstavby, kontrola cenotvorby potravín.
  • Voda, termálne pramene, pôda – náš poklad, naše bohatstvo a národné dedičstvo.
  • Podpora cestovného ruchu.
  • Podpora domácich – slovenských podnikateľov, remeselníkov cielenou formou podpory podľa dôležitosti a potreby NH.
  • Podpora slovenských obchodov s kvalitnými slovenskými výrobkami. Aj za cenu účasti štátu .
  1. Aký postoj máte ku štátnemu vlastníctvu strategických podnikov, čo v tejto oblasti vykonáte?
  • Kladný postoj, som za zoštátnenie strategických podnikov. Čím skôr! Uzákoniť v Ústave. Zmena, by bola možná len cez referendum.
  • V Nemecku, Poľsku prebehla konfiškácia majetku ruských firiem – v hodnote 300 miliárd Eur. Aj to je precedens, ktorý sa dá použiť.

   1. Súhlasíte s členstvom Slovenskej republiky v EU a NATO? Ak áno, ako chcete postupovať pri presadzovaní národných záujmov SR. Ak nie, tak aké možnosti budete presadzovať, aby sme sa vyhli medzinárodnej izolácii, sankciám, prípadne iným neželaným intervenciám ako následok logických krokov opäť suverénneho národa? Vysvetlite, prosím,  Váš postoj ku konfliktu na Ukrajine. Zúčastnili ste sa „Pochodov za mier“?
   • Som za vystúpenie SR z NATO a EÚ.
   • EÚ presadzuje svoje záujmy /silnejších štátov/, rozhodujú nikým nevolení funkcionári, sú potláčané naše slovenské záujmy, naša suverenita, sme pod nadvládou Bruselu.
   • Poľsko a Maďarsko sa postavili voči diktátu Bruselu, môžeme sa pridať a posilniť samodeštručné procesy EÚ s cieľom jej rozpadu.
   • EU musí byť zväzok suverénnych štátov s právom veta !!!!
   • NATO je vojenská organizácia, pod zámienkou „našej bezpečnosti“ nás zaťahuje aj pomocou EÚ do vojny s Ruskom proti našej vôli.
   • Som zástanca budovania dobrých vzťahov aj na západ, aj na východ.
   • Stavať na dobrých susedských vzťahoch – Maďarsko /podmienka -žiadna zmena hraníc/ – tiež majú záujem o zmenu politiky EÚ, Česko, Poľsko /okrem ich vzťahov s Ruskom, Nemeckom/ tiež sa postavili diktátu Bruselu. Rakúsko sa môže postupne pridať – neutrálne.
   • Zvýšiť mieru sebestačnosti SR – potravinová, energetická, zoštátnenie strategických podnikov a sieťového odvetvia – posilní sa naša vyjednávacia schopnosť.
   • Podpora rodiny a ochrana nášho prírodného bohatstva a národného dedičstva – voda, pôda, les.
   • Nedodávať zbrane na Ukrajinu, ani neumožniť transport zbraní cez naše územie.
   • Nie je to vojna medzi Ukrajinou a Ruskom, ale je to vojna, ktorú vyhlásilo NATO Rusku.
    1. Návrat k právnemu štátu. Definujte, prosím, kroky pre navrátenie dôvery v justíciu SR. Ako vedľajšia otázka zodpovedzte Vaše návrhy hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti politikov. Ako dosiahnete medzinárodné uznanie anulovania dlhov vytvorených doterajšími politikmi?
    • Nutná zmena Ústavy – čl 7 ods. 2:

     SR môže preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

    • Toto je zásadné oslabenie našej zvrchovanosti.
    • Sudca sa musí vzdať kauzy, ak je tam len možnosť zaujatosti. V prípade Záleskej boli podané aj oficiálne námietky voči zaujatosti a na vypočutí Súdnej rady klamala.
    • Mazák – predseda Súdnej rady – zakrýva Záleskú, dochádza k únikom informácií z vyšetrovacích spisov – u obidvoch vyvodiť zodpovednosť +zákázať činnosti!
    • Špeciálna prokuratúra – zrušiť.
    • Lipšic – špeciálny prokurátor – usmrtil človeka, získal podvodom bezpečnostnú previerku – vyvodiť zodpovednosť +zakázať činnosť!
    • Musíme mať prezidenta SR, ktorý nebude chodiť po pokyny na americkú ambasádu.
    • Odpolitizovať políciu, justíciu.
    • Štát kupčí s kajúcnikmi /sú odmenení štátnymi zákazkami – milióny eur/ – Zastaviť to, použitím 2x krížového výsluchu na detektore lži pre kajúcnikov – najlepšie v zahraničí.
    • Trestná činnosť sa musí dokázať na základe dôkazov nie na základe výpovede kajúcnika = nehodnoverný svedok. Ak kajúcnika vydierajú /štát/, tak vypovedá podľa ich potreby a ešte je za to odmenený.
    • V súčasnosti je inštitút kajúcnikov zneužívaný na vydieranie. 
    • Zhabať majetok a odsúdiť všetkých, ktorí sa priamo, alebo nepriamo podieľali na porušovaní ľudských práv v súvislosti s covidom /testovanie, očkovanie, obmedzenie pohybu, štátna karanténa …./
    • Návrat k hodnotovému systému, ctiť si historický odkaz našich predkov, zabezpečiť spolunažívanie v mieri, žiť vo vzájomnej úcte a pestovať rovnocenné vzťahy. Na týchto princípoch, vytvoriť štátnu vzdelávaciu doktrínu. Iné alternatívy zakázať zákonom. Škola má vzdelávať, rodičia majú vychovávať !!!!!
    • Zabezpečiť plnú /manuálnu/ kontrolu sčítania hlasov vo voľbách!
    • Pri podaní námietky na podozrenie manipulácie výsledkov volieb, povinnosť Ústavného súdu, Najvyššieho správneho súdu prepočítať všetky hlasy manuálne!
    • Súčasná zmena hlasovania zo zahraničia – veľký priestor na manipuláciu volieb.
    • Ešte v minulých voľbách voliči zo zahraničia posielali hlasovacie lístky podľa svojho trvalého bydliska do svojho okrsku – bolo to transparentnejšie.
    • Človek, ktorý žije v zahraničí dlhšie ako 1 volebné obdobie /tam platí dane, odvody, má tam zdravotnú starostlivosť/ by nemal mať právo hlasovať na Slovensku – môj názor.
    • Elektronické sčítanie volebných výsledkov zaslaných z  jednotlivých okresných volebných komisií Ústrednej volebnej komisii musí byť skontrolované manuálnym prepočítaním hlasov v zápisniciach z okresných volebných komisií!!!

     1. Je potrebná, podľa Vás, zmena politického usporiadania Slovenskej republiky? Akými krokmi budete postupovať k očakávanej zmene na formu priamej demokracie? Ktoré kroky vykonáte, aby sme už v nasledujúcom volebnom období dosiahli imperatívnosť mandátu? Vieme, že aj v krajinách, o ktorých sa traduje, že majú vyspelý systém priamej demokracie, dochádza ku zlyhaniam. Je to následkom toho, že aj “vyspelí” voliči v krajinách s “vyspelou” demokraciou sú manipulovaní 4.pilierom moci – médiami. Aké kroky navrhujete v oblasti médií, aby sa priama demokracia v budúcnosti naozaj pozitívne prejavovala na správe vecí verejných?
     • Zmena politického usporiadania je potrebná.
     • Zmena počtu volebných obvodov tak, aby každý okres mal 1-2 zástupcov v parlamente /podľa veľkosti okresu/, ktorý by bol volený a zároveň kedykoľvek odvolateľný, ak by si neplnil svoje povinnosti = uplatňovanie imperatívneho mandátu.
     • Som zástancom priamej demokracie.
     • Švajčiarsko vo veľkej miere využíva systém priamych referend. Občania môžu napadnúť prijaté riešenia, prípadne navrhnúť vlastné.

     Vláda a parlament jednoducho v niektorých otázkach (strategickom smerovaní a hospodárskom rozvoji) nemôžu rozhodnúť sami. Zmena ústavy musí byť odsúhlasená v referende väčšinou občanov a zároveň väčšinou kantónov. To isté platí aj o prijímaní medzinárodných zmlúv. Referendom prehodnocujú akýkoľvek zákon schválený parlamentom spustením tzv. legislatívneho referenda. Ak zákon referendom neprejde, prestáva platiť.

     • Znížiť kvórum referenda – posilniť moc občanov na úkor moci politikov.
     • Dlhy, ktoré vytvorili naši predstavitelia a nenesú trestnoprávnu zodpovednosť, navrhujem neakceptovať.
     • Hlavné média pod správou štátu. Kontrolu , nie umelo vytvorenými ,,Radami pre vysielanie a služby ,, , z bratislavských kaviarní, ale ľuďmi volený zástupca za každý okres – to je objektívna kontrola médií.
     • Zákaz propagácie LGBTI a gender agendy v médiách /filmy, reklamy/.
     • Zákonom stanoviť, že súkromné média môžu vlastniť len slovenské firmy – ináč nedostanú licenciu na vysielanie.
     • Súčasný stav katastrofálny – média neposkytujú žiadnu pluralitu názorov, šíria tendenčné a jednostranne orientované informácie.

     Na záver odkaz pre všetkých rodu hodných:

     UKÁŽME  SVOJU SILU!

     Categories: Politika