Iniciatíva Národného Obrodenia koordinovaného výberu vlasteneckých kandidátov tak, aby sa zabránilo prepadnutiu hlasu vo voľbách, zaujala Brat za Brata, a chceli by prispieť k spoločnému celonárodnému úsiliu a zároveň odporučiť svojho kandidáta, ktorým je starosta obce Očová a širokej verejnosti veľmi dobre známy Ing.Rudolf Huliak. Informáciu sme dostali v pondelok večer. Ale pretože pán starosta je momentálne služobne vzdialený, odpovede na otázky Národného Obrodenia dostaneme neskôr.

Včera 22.9.2023 sme obdržali od Ing.Rudolfa Huliaka odpovede na otázky Národného Obrodenia. Zároveň nám poslal v jednom balíku odpovede 4 kandidátov za NK na kandidátke SNS:

gen.v.v. Ing.Ivan Ševčík, č.148

Mgr.Katarína Maliková, č.147

Ivan Majling, č.145

Postoj Ing.Rudolfa Huliaka k národným hodnotám si môžete prečítať v jeho nasledujúcich odpovediach.

  1. Povedzte stručne aká sú Vaše doterajšie aktivity v súvislosti s Vaším rozhodnutím vstúpiť do politiky, aký máte vek a skúsenosti a prečo kandidujete práve za stranu SNS. Zdôvodnite, prečo práve táto strana dokáže presadiť myšlienky ako vystúpenie z NATO, EU, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych privandrovalcov. Ste za zákaz činnosti politických mimovládok na Slovensku?  Prečo si myslíte, že práve Vaše pôsobenie bude prínosom, čo konkrétne je cieľom Vášho mandátu?

Vstup do politiky považujem za následný nutný krok na základe prirodzeného vývoja z hľadiska mojich doterajších občianskych aktivít či už na úseku ochrany životného prostredia, poľovníctva ako aj dodržiavania základných občianskych práv a slobôd. Nestačí organizovať len protesty, je nutné sa aktívne zapojiť do politického zápasu o smerovanie Slovenska. Rozhodnutie kandidovať na otvorenej kandidátke SNS malo jediný a základný dôvod a to netrieštiť národné hlasy v už i tak rozdelenej spoločnosti. Som za organizovanie povinného referenda ako nástroja priamej demokracie o otázkach spojených s NATO a EU a povinnosťou politika zabezpečiť realizáciu vôle občana a to i v prípade riadenej nelegálnej migrácie , pretláčaniu agendy LGBT do škôl cestou politických mimovládok, ktoré treba odstaviť od vplyvu na rozhodovacie procesy a dôsledne preverovať ich financovanie.


  1. Aký postoj máte k pojmu a definícii slova rodina a akú váhu pri výkone Vašej služby bude mať definícia – muž, žena a ich deti tvoria rodinu a tá je najposvätnejšou a preto zvlášť chránenou a podporovanou základnou bunkou národa a jeho budúcnosti.  Základná funkčná bunka spoločnosti, ktorú tvorí matka – žena, otec – muž, deti. Týmto je povedané všetko.


3.  Akú máte predstavu o zmenách potrebných vo vzdelávaní detí a mladých ľudí? Navrhnite najdôležitejšie zmeny potrebné v školstve, aby nám neušiel vlak v práve sa rodiacom multipolárnom svete.

Je nutné sa vrátiť k tradičnému školskému systému, jednotným učebným osnovám na všetkých  základných školách. Zaviesť vzdelávanie pre prax a nie pre pracovné úrady. Bude treba zreorganizovať štruktúru a počty škôl, ktoré musia okrem iného reflektovať potreby národného hospodárstva.

  1. Čo je potrebné prioritne zmeniť v rezorte zdravotníctva, aký pohľad máte na súkromné vlastníctvo v ňom? Ako na liekovú politiku a bezpečnosť obyvateľstva ? Ako sa pozeráte na a ako budete pôsobiť v parlamente v súvislosti s plánovanou podriadenosťou štátu voči WHO ? Aké kroky presadíte voči lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorý priamo vykonával, prípadne sa zúčastnil genocídy Slovenského národa v covidovom období. Zároveň je veľmi dôležité aby ste ozrejmili aj Vaše postoje, skúsenosti a konkrétnu činnosť počas posledných troch rokov „keď sa lámal chlieb“ t.j. v covid cirkuse, či ste s ním súhlasili, ako ste vnímali prebiehajúci covid teror ? Ste očkovaný a koľkokrát ? Dal Ste sa testovať, nosil ste rúško, či a ako Ste sa postavili k šikanovaniu seba a ľudí okolo Vás zo strany úradníkov, lekárov, …  Ste členom nejakej Občiny, Dŕžavy alebo nejakého spolku, iniciatívy alebo zoskupenia, ktoré sa postavilo na odpor? Aký postoj zaujmete, ak by sa podobné „divadlo“ v nejakej forme znovu zopakovalo?

Zdravie občana  nesmie byť predmetom obchodovania a dostupnosť zdravotnej starostlivosti musí byť zabezpečená pre každého občana bez rozdielu. Reformu zdravotníctva je potrebné začať už pri vzdelávaní lekárov a zdravotníckeho personálu. Som za jednu zdravotnú poisťovňu ktorá bude spravovať povinné odvody zo zdravotného poistenia bez možnosti vytvárania zisku, lebo jej úlohou je len správne prerozdeliť získané zdroje na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Nesmieme dovoliť žiadne experimenty so zdravím ľudí a v budúcnosti bude nutné dôsledne prešetriť postupy ktoré boli v rozpore s platnou legislatívou, presadzovanými vyhláškami a nariadeniami.


5.  Aké zmeny budete presadzovať v ekonomike Slovenskej republiky? Súhlasíte s návratom vlastnej meny? Vyjadrite sa aj k dnes už mohutnému celosvetovému trendu bezdolarového zúčtovania dnes už v 75% krajinách sveta. Aké nám to otvára príležitosti ? Čo budete v parlamente presadzovať ? Aký je Váš postoj ku defi kryptomenám a aký ku cefi ? Zvlášť sa vyjadrite k projektu ECB CBDC a čo presadíte v súvislosti s tým ako prvé.      Rada by som sa vrátila k vlastnej mene, ale viem že to blízko súvisí s opätovným naštartovaním hospodárstva, nárastom prednostne potravinovej sebestačnosti.

Dedolarizácia je výsledkom šikanovania celého sveta. Právo na hotovosť bez akýchkoľvek podmienok musí byť zachované. Do spravovania verejných financií sa musí vrátiť zdravý sedliacky rozum a je potrebné okamžite zrušiť podporovanie politických nikým nevolených mimovládok, financovanie zeleného greendealu, nezmyselných reklám a prieskumov z verejných zdrojov.          

  1. Ako zabezpečiť sebestačnosť Slovenska, vymenujte aspoň niektoré kroky, ktoré budete presadzovať.

V prvom rade je nutné zabezpečiť  potravinovú sebestačnosť a zamedziť dovozu potravín, ktoré si vieme dopestovať. V druhom rade zmeniť dotačnú politiku štátu z výmery na jednotku produkcie. V treťom kroku podpora predaja vlastných potravín. Máme to podrobne rozpracované v programe NK NEKA. Ochrana vody, pôdy a lesa je naša zásadná priorita. Využívanie prírodných zdrojov v prospech štátu a jeho občanov v prvom rade.


7.  Aký postoj máte ku štátnemu vlastníctvu strategických podnikov, čo v tejto oblasti vykonáte

Strategické podniky a distribúcia energií sa musia vrátiť čo najskôr do rúk štátu ruka v ruke so zrušením embárg poškodzujúcich ekonomiku štátu. Súbežne s tým prijať opatrenia a nastaviť kontrolné mechanizmy aby sa zabránilo rozkrádaniu hodnôt zverených do správy jednotlivých zástupcov štátu.          

    

8.  Súhlasíte s členstvom Slovenskej republiky v EU a NATO? Ak áno, ako chcete postupovať pri presadzovaní národných záujmov SR. A ak nie, tak aké možnosti budete presadzovať, aby sme sa vyhli medzinárodnej izolácii, sankciám, prípadne iným neželaným intervenciám ako následok logických krokov opäť suverénneho národa. Vysvetlite prosím Váš postoj ku konfliktu na Ukrajine. Zúčastnili ste sa „Pochodov za mier“

K tejto otázke som sa vyjadril už v otázke č. 1      

  1. Návrat k právnemu štátu. Definujte prosím kroky pre navrátenie dôvery v justíciu SR. Ako vedľajšia otázka zodpovedzte Vaše návrhy hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti politikov. Ako dosiahnete medzinárodné uznanie anulovania dlhov vytvorených doterajšími politikmi ?

Tu sa plne stotožňujem s názorom mojej kolegyne p. Malikovej:

Orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, súdy, ozbrojené sily a zbory majú pred sebou dlhú cestu personálnej revitalizácie. Je potrebné spracovať triezve hodnotiace systémy a skvalitniť kontrolu. Každé pochybné rozhodnutie úradníka (či z dôvodu obsahu, alebo času) páchne korupciou a teda neoprávnenou výhodou pre kohokoľvek, alebo jednoducho svojvôľou. Preto som za hmotnú zodpovednosť v štátnej a verejnej správe.

Ak politik rozhodne v rozpore so záujmami Slovenskej republiky a jej občanov, má niesť zodpovednosť, lebo sa dopúšťa zneužitia právomoci verejného činiteľa a plnenie z takého to právneho aktu, nemôže byť platné.


  1. Je potrebná, podľa Vás, zmena politického usporiadania Slovenskej republiky? Akými krokmi budete postupovať k očakávanej zmene na formu priamej demokracie? Ktoré kroky vykonáte aby sme už v nasledujúcom volebnom období dosiahli imperatívnosť mandátu. Vieme, že aj v krajinách, o ktorých sa traduje že majú vyspelý systém priamej demokracie dochádza ku zlyhaniam. Je to následkom toho, že aj “vyspelí” voliči v krajinách s “vyspelou” demokraciou sú manipulovaní 4.pilierom moci – médiami. Aké kroky navrhujete v oblasti médií, aby sa priama demokracia v budúcnosti naozaj pozitívne prejavovala na správe vecí verejných?

Zmena volebného systému a zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov je základ pre reštartovanie spoločnosti ako takej. Bez zmien samých seba v postojoch a hodnotách to budú však len prázdne slová. Verejnoprávne právne médiá musia zabezpečiť objektívne informovanie občanov a k tomu je treba kreovať mediálnu radu, ktorá na to dohliadne.

Categories: Politika