MEMORANDUM NÁRODNÉHO OBRODENIA

My, delegáti Národného obrodenia spolu s vládnym organizačným výborom a obnovenou Slovenskou Národnou Radou týmto dokumentom   vyhlasujeme, že sa odmietame podrobovať svojvôli súčasnej vlády, ktorá nemá dôveru parlamentu ani oporu v národe.

Zásadne nesúhlasíme so zaťahovaním Slovenskej republiky do vojnového konfliktu na Ukrajine dodávaním zbraní, munície alebo vojenskej techniky jednej   z bojujúcich strán tejto vojny.

Odmietame násilné riešenie konfliktov, a preto sa nikdy nebudeme zúčastňovať na vojenskom úsilí NATO a krajín, ktoré tento konflikt podporujú a predlžujú dodávaním zbraní.

Vyhlasujeme, že sa nezúčastníme žiadnych vojenských operácií a útokov smerujúcich proti iným krajinám a ich ľudu, pričom zvlášť zdôrazňujeme, že nikdy nepozdvihneme zbraň voči bratským slovanským národom s úmyslom zaútočiť na nich alebo byť súčasťou koalície ochotných k vytvoreniu akéhokoľvek paktu.

Svojím podpisom potvrdzujeme náš najúprimnejší zámer čo najskôr ukončiť tento konflikt mierovými rokovaniami.

Hoci sme malá krajina a nikdy v histórii sme nedrancovali, neútočili ani neprofitovali z utrpenia iných, sme zároveň srdcom Európy, ktoré túži po vzájomnom porozumení, dobre a láske medzi ľuďmi.

Súčasná garnitúra nereprezentuje slovenský národ, a preto jej kroky nemajú legitímny charakter ani v medzinárodnom spoločenstve.

Slovensko sa prostredníctvom Memoranda Národného obrodenia hlási k historickému odkazu našich predkov, ktorí si nadovšetko vážili mierové spolunažívanie, vzájomnú úctu a rovnocenné vzťahy.

Svet, v ktorom by malo zotrvať dominantné postavenie jedného na úkor druhých, je minulosťou. Naša budúcnosť tkvie vo vzájomnom porozumení, solidarite, širokej spolupráci medzi národmi a v schopnosti počúvať jeden druhého. To je podstatou dialógu, ktorý je jediným a skutočným riešením každej krízy.

Naše slovanské tradície nás učia, že život má najvyššiu hodnotu, a preto tomuto univerzálnemu chápaniu existencie priraďujeme aj naše hodnoty a priority.V Banskej Bystrici, 18. februára 2023


Podpísanie Memoranda urobte cez nasledovný formulár:

Podpísaní signatári