Sme občiny, komunity a spoločenstvá, ktoré pochopili, že systém postavený na politických stranách má už v svojom princípe zakódovanú korupciu, zneužívanie moci, pohŕdanie ľudom. Preto sme sa rozhodli spojiť v Národnom obrodení s úmyslom obrodiť našu kultúru a históriu postavenú na spravodlivej deľbe moci, kde nie sú prvoradé finančné prostriedky ale predovšetkým „ekonomika vzťahov“, solidarity, empatie a vzájomnosti.

To všetko s vylúčením politických strán.

Sme ako viacúrovňová autostráda, spájajúca sa napokon v jednom bode.

Na prvej úrovni sa zameriavame na zvládnutie prechodu kolapsu prostredníctvom integrovaného záchranného systému vzájomnej pomoci a zasadzujeme sa za vytváranie sebestačných komunít a občín.

Druhou úrovňou sú rezorty, ktoré sa pripravujú na zvládnutie riadiacich procesov štátu v momente kolapsu existujúceho systému.

Momentálna úroveň zastupiteľskej demokracie dospela do štádia nie nepodobného povinnému stravovaniu v mizernej reštaurácii, pričom existuje len táto jediná v zemi. Jedálny lístok zodpovedá volebnému hárku a my si ho nezostavujeme. A takto sme prinútení si vybrať medzi pečeným potkanom, exotickými červami a domácimi cvrčkami.

Komunita, spoločenstvo, či občina (ďalej súhrne občina), tam sa ľudia navzájom poznajú podľa činov a starešina je ten, ktorý požíva dôveru ľudí. Ľudia si svojho starešinu VYBERAJÚ, nie volia! Prípadne ho podľa potreby vymenia, neexistuje žiadne centrálne synchronizované volebné obdobie.

Starešinovia tvoria Slovenskú Národnú Radu (pôvodná prestala existovať v 90.rokoch, keď sa štátnou mocou zoficiálnil fakt, že zákonodárny zbor už odvtedy nezastupuje vôľu slovenského národa).

Slovenská Národná Rada (SNR) určuje pravidlá, nominácie, pozvania expertov a osobností na spolupodieľanie sa správy národných vecí v Sneme.

Starešinovia, členovia občín, experti a osobnosti podľa svojich profesijných záujmových oblastí a špecializácií dobrovoľne pracujú v jednotlivých rezortoch. Rezorty koordinujú sekretári, ktorých nominovala SNR (ergo občiny).

Každý rezort si zvolí do svojho čela experta, ktorému dôveruje (nominovaný na sneme) a ktorý svoj rezort profesne riadi.

Rezorty vypracovávajú metodiky a doporučenia (viď.Rezortné informácie), ako sa má národ správať, aby sa eliminovali negatívne dopady súčasného riadenia vedúceho k postupnému rozpadu služieb a funkcií štátu.

Predstavujeme tu sami seba, aby ste o nás vedeli a aby sme si mohli pomáhať.

Úvodný zámysel občín, ktoré sa chceli podieľať a zúčastniť prvého Okrúhleho stola 27.8.2022 v Tatrách. Nakoniec počet delegátov prekročil stovku a mapa pokrytia Slovenska občinami sa odvtedy neustále rozrastá.

Toto je priestor na predstavenie vybraných občín. Pokiaľ tu vaša občina zatiaľ nie je uvedená, a máte o to záujem, nezabudnite si o vašej občine pripraviť anotáciu a odoslať ju. (sekcia kontakt)

Z lásky k Človekom

je zoskupenie ľudí a Človekov, ktoré vzniklo spontánne, stretávaním sa,  ako reakcia na zhoršujúce sa životné podmienky nášho národa, ako reakcia na diskrimináciu skupín ľudí a porušovanie ľudských práv počas posledných rokov pod záštitou  takzvanej pandémie a podobne. Na počiatku sa zišlo niekoľko ľudí s rovnakým pohľadom na dianie, bez diskriminácie,  ktorí postupne stretávali ďalších rovnako zmýšľajúcich  hlavne z južného Slovenska.

Zámer

Prvotným zámerom zoskupenia je, bola a bude príprava na prežitie rodín, aktívny odpor voči porušovaniu ľudských práv súvisiacich so zavádzaním rôznych protiprávnych opatrení, vzájomná pomoc, ochrana života a zdravia, odovzdávanie informácií a skúseností.

V súlade s uvedeným  zámerom je naša činnosť zameraná predovšetkým na:

 1. Nadviazanie spolupráce s inými skupinami na Slovensku a keďže sme pohraničná oblasť aj Maďarsku žijúcimi Slovákmi alebo symptaizantmi.
 2. Pomoc pri riešení vzniknutých problémov v školstve, zdravotníctve, hospodárskej sebestačnosti a v oblasti dodržiavania ľudských práv v bežných životných situáciách.
 3. Stretnutia zamerané na vzdelávanie členov a sympatizantov ohľadne správania sa v rôznych situáciách, domobrany, vzdelávania detí doma, zdravotných zručností, právneho minima a podobne.
 4. Zviditeľnenie miestnych pestovateľov, chovateľov a výrobcov a podpora vzájomného obchodovania medzi miestnymi obyvateľmi.

Komunikácia členov sa uskutočňuje osobne. Pri stretnutiach sa riadi kopným právom, každý člen má rovnaké právo vyjadriť svoj názor, postoj a predniesť vlastný nápad na riešenie konkrétnej problematiky, ktorá sa práve preberá. Komunikácia prebieha aj telefonicky, alebo inou elektronickou formou podľa potreby.

Vízia

Našou snahou je vytvoriť hospodársky sebestačnú komunitu, žijúcu na základoch spravodlivosti, zodpovednosti, slobody a v súlade s prírodou a prírodnými zákonmi. Podporujeme nastolenie tradičných hodnôt, ako úcta voči rodine a rodu. Vedieme členov k spravodlivému konaniu a k láskavému prístupu k Človekom žijúcim v našej nádhernej zemi.

Zoskupenie sa pripojilo k Národnému obrodeniu z dôvodu vzniknutého chaosu, polarity, pošliapavania ľudských práv, ignorovania akéhokoľvek náznaku právneho systému.


  Prebudení Tvorcovia

  Prebudení Tvorcovia – je súkromný klub obrancov národa,  v ktorom sa organizujeme ako obranná zložka v našom meste a okolí. Pripravujem sa na krízové situácie a ich promptné riešenie v prípade prírodnej katastrofy, nepokojov alebo vojny.

  Z lásky k deťom o.z.

  Z lásky k deťom o.z. – je občianske združenie, ktoré pomáha mentálne, fyzicky a materiálne znevýhodneným deťom a ich rodinám na Orave.

  Zelené lístky

  Zelené lístky je súkromný spolok pestovateľov a chovateľov. Fungujeme ako nepodnikatelsky subjekt výlučne v prospech členov spolku a delíme sa o výsledky našej činnosti, ktorou je pestovanie zeleniny a chovanie zvierat na vajcia a mäso pre vlastné potreby tak, aby sme potravinovo zabezpečili našich členov a ich rodiny.

  Bansko Bystrická Deržava

  Bansko Bystrická deržava je spolok rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí majú potrebu pretvárať tento svet k lepšiemu. Doba sa zmenila a my sa už nemôžeme spoliehať na štát, ktorý nie raz za a hlavne za posledné tri roky niekoľko krát, dokázal, že vôbec nie je problém zrušiť základné ľudské práva zo dňa na deň. Ukázal nám, že ho riadia oligarchovia a pochybné nadnárodné inštitúcie. My sme, slobodní človekovia, ktorí sa navzájom rešpektujú pomáhajú si a sme ochotní pomôcť aj ostatným, tak aby Slovensko bolo zasa naše.

  ARCHA BA-V

  Sme komunita uvedomelých a slobodných občanov z Petržalky, Jaroviec a širšieho okolia. Našim hlavným cieľom je vzájomnou podporou a výpomocou, každý podľa svojich možností, zručností a schopností, vytvoriť si lepšie podmienky prežitia v prípade kritickej krízovej situácie v špecifických podmienkach najväčšieho sídliska na Slovensku. Ctíme si našu vlasť Slovensko a chceme prispieť k zachovaniu Slovenska, ako národného, suverénneho a zvrchovaného štátu aj pre naše budúce generácie. Hlásime sa k tradíciám, kultúre a duchovnému odkazu našich slovanských predkov. Uznávame tradičnú rodinu ako základ spoločnosti a návrat k prirodzenému spôsobu života v súlade s Matkou prírodou. V tomto duchu chceme vychovávať naše deti a vnúčatá, s dôrazom na ich zdravý, šťastný rast, duchovný rozvoj a podporu ich vrodených tvorivých schopností. V dobe, keď si štát prestáva plniť svoje základné funkcie, vládnuca moc koná proti záujmom svojich občanov a upiera im základné ľudské práva, chceme sa aktívne zapájať do procesu národného obrodenia a vytvárania novej lepšej spoločnosti budovanej zdola.

  OBČINA  TRENČÍN

  Občina Trenčín je spoločenstvo rovnako mysliacich človekov venujúcich sa našej starej kultúre. Naša Občina sa postupne vyvíjala od roku 2013 z Trenčianskej svorky cez Trenčiansku Kopu až k dnešnej podobe.
  Zameriavame sa na rozvoj tela, mysle a ducha našich členov. Predovšetkým sa venujeme slovanskej kultúre a pretváraniu vedomia predkov na naše poznanie. Tak ako bol kedysi Trenčín slávnym mestom na obchodnej Jantárovej ceste, tak mu chceme v tejto neľahkej dobe vrátiť slávu a jeho postavenie späť. Tak ako mnohí vážení človekovia sa usilovali o dobré meno nášho územia, tak sa aj my usilujeme o ich prinavrátenie do povedomia a do popredia, aby sa symbolicky vrátila sila našich slávnych predkov na naše územie.
  Aby naša Občina Trenčín bola plnohodnotná si zastať svoje miesto pod Tatrami. A vedela viesť a byť nápomocná iným občinám. Aby sme boli súdržní, a vedeli si uchrániť svoje územie tak, ako Matúš III. Čák Trenčiansky spojil územie Váhu a Tatier. Aby zem našich otcov bola na nás hrdá.
  Občina Trenčín má tri základné programy: Program GAZDOVSTVO, Program BÝVANIE a Program CELITEĽSTVO, ktoré sú realizované v jednotlivých projektoch.
  V projekte Obživa máme rozpracované obrábanie menších plôch na základe Agro kruhov, ako aj dohodnuté dodávky potravín s malými gazdovstvami.
  Máme hotový projekt SLOVANSKÉ CELITEĽSTVO. Projekt PRAVILO máme realizovaný na niekoľkých úrovniach, a aj jeho mobilnú verziu.
  Začali sme realizovať projekty KAPIŠTE a RUSKÁ BAŇA. V rámci projektu ZDRAVA sme pre členov našej občiny pripravili seminár. Už po druhýkrát sa u nás konal celodenný seminár Flankírovky (Kozáckeho šabľového tanca).
  Rozpracované sú projekty TELEGÓNIE a HARMONIZÁCIE mužského a ženského princípu.
  Robíme akcie aj v kultúrnej oblasti. Urobili sme dva semináre v oblasti STARÉ PÍSMO Staroslovienska bukvica.
  V projekte BRANNÝ SYSTÉM pracujeme na fyzickej zdatnosti a orientácii v teréne.

  KLUB UVEDOMELÝCH

  Je spoločenstvo proslovansky a proslovensky zmýšľajúcich patriotov, ktorí sa už nechcú naďalej iba nečinne prizerať aktuálnemu dianiu na Slovensku, ale majú záujem s tým niečo reálne urobiť. Jednotlivec možno nemôže zmeniť mnoho, avšak spoločne toho dokážeme zvládnuť oveľa viac. Čím viac nás bude, tým intenzívnejšie bude cítiť náš vplyv a vzájomnú pomoc. Spoločenstvo nájdete hlavne v okolí Bardejova.

  Naším spoločným heslom musí byť “V JEDNOTE JE SILA”. 

  Pre záujemcov o podobné témy, ktorí ešte nie sú členmi klubu, je tu náš verejný kanál, na ktorý môžete nasmerovať svojich blízkych či priateľov, alebo jednoducho kohokoľvek kto má záujem sa dozvedieť viac: https://t.me/klubuvedomelych

  Kontakt pre záujemcov:  info@klubuvedomelych.sk
                                             https://t.me/klubuvedomelych                                           

  Šarišská dŕžava: https://www.sarisskadrzava.sk

  Šarišská dŕžava je neformálne spoločenstvo ľudí, ktorí cítia potrebu spoluvytvárať svet, v ktorom žijeme. Nespoliehame sa na štát, na oligarchov ani na žiadne inštitúcie. Sme slobodní ľudia, ktorí spoločne rozvíjajú aktivity v oblasti kultúry, vzdelávania, hospodárstva, bezpečnosti, zdravia, pôdohospodárstva, vzájomne si pomáhajú, rešpektujú a podporujú sa.

  Odkaz na mierovú rezolúciu:  https://www.mierovarezolucia.sk   

  Spišská občina

  Spišská občina začala svoju činnosť 5.11. 2020 ako neformálna skupina nespokojných občanov na prvom proteste v Poprade. Pokračovali sme ešte asi na 10 ďalších protestoch až sme pochopili, že to nie je cesta. Keď mala v Poprade stretnutie Archa SR, založili sme spontánne komunitu Archa Spiš. Tá začala pracovať na cieľoch Archy. Združovala Levoču, Kežmarok, Svit a Poprad, neskôr sa pridala Spišska Nová Ves a Stará Ľubovňa. Po sklamaní spoluprace s Archou SR, sme sa oddelili a založili Spišskú Občinu. Tá sa postupne stala zjednotiteľom Košickej komunity, Liptovskej komunity a tie spoločne ďalej získavali pre spoluprácu ďalšie komunity. Venovali sme sa najskôr prioritne zabezpečeniu prežitia v krízových časoch, neskôr aj zmene systému na Slovensku.

  Pod Lipou

  Občina pod Lipou vznikla v Košiciach pôvodne ako Archa Košice. Členovia skupiny sú aktívni v mnohých odvetviach. Zameriavame sa hlavne na svojpomoc, podporu lokálnych výrobcov, farmárov a remeselníkov. Plne podporujeme myšlienku tvorby štátnej moci odspodu, preto sme boli jedna z prvých komunít, ktorá sa od pôvodnej archy oddelila a spustila lavínu odchodov práve z dôvodu upustenia od pôvodných občinových princípov.  Nadviazali sme spoluprácu s okolitými občinami a v januári sme vytvorili skupinu „Štúrovcov“ spolupodieľajúcou sa na celoslovenskom Programe ozdravenia a rozvoja spoločnosti. Iniciatíva vznikla spočiatku medzi občinami Dŕžava Sloviensko, Šarišská dŕžava, Spišská občina a postupne sa pridali občiny z celého Slovenska. Pri zamýšľaní sa nad tým, ako tento výstup sprostredkovať národu čo najjednoduchšie, sme dospeli k nápadu, použiť pre propagovanie jednotlivých národných cieľov slovenské ľudové porekadlá. A tak sme sa spoločne s najaktívnejšími občinami podieľali na zorganizovaní Okrúhleho stola a vzniku konceptu Národného Obrodenia. Občina je uzavretá, vstup do nej je na priame pozvanie alebo odporúčanie členov. Ak ste z Košíc a okolia a chcete sa k nám pridať, použite Oddiel Kontakt, kde nám dáte o sebe vedieť.

  Dubina

  Dubina je zoskupenie ľudí, ktoré spontánne vzniklo ako reakcia na zhoršujúce sa životné podmienky jednotlivcov a rodín, zavádzanie diskriminačných praktík a porušovanie ľudských práv počas tzv. pandémie. Na počiatku sa zišlo niekoľko aktívnych ľudí, ktorí postupne začali združovať a spájať ďalších sympatizantov prevažne z regiónov západného a stredného Slovenska.

  Zámery zoskupenia

  Prvotnými zámermi zoskupenia Dubina bola a stále zostáva príprava na prežitie rodín, aktívny odpor voči porušovaniu ľudských práv súvisiacich so zavádzaním rôznych protiprávnych opatrení, vzájomná pomoc, ochrana života a zdravia, odovzdávanie informácií a skúseností.

  Činnosť zoskupenia

  V súlade s uvedenými zámermi sa vyprofilovala i činnosť zoskupenia, ktorá je zameraná prevažne na:

  1. Prepojenie ľudí v rámci Dubiny (fyzicky aj online prostredníctvom komunikačných kanálov).

  2. Prepojenie a nadviazanie spolupráce s inými skupinami na území Slovenska, Čiech a Moravy.

  3. Vzdelávanie a poradenstvo zamerané na oblasť práva, školstva, zdravovedy, prežitia, hospodársku sebestačnosť, platidlá overené časom.

  4. Tematicky zamerané stretnutia členov Dubiny (prežitie, prvá pomoc, domáce vzdelávanie a pod.)

  5. Vzájomný obchod a výmena tovaru, podpora lokálneho obchodovania a domácej produkcie.

  Komunikácia členov sa uskutočňuje osobne i kanálmi prevažne v aplikácii Telegram. Pravidelne sa realizujú spoločné telefonické hovory, v ktorých majú všetci členovia rovnaké právo vyjadriť svoj postoj, názor či priniesť nápad k riešeným témam.

  Súčasné ciele zoskupenia

  1. Budovať sieť ľudí, ktorí fungujú na ľudskej úrovni bez nutnosti vytvárania formálnej, hierarchickej štruktúry ako sa prezentujú tradičné organizácie.

  2. Udržiavať aktívne kontakty medzi sebou a s podobne zameranými skupinami.

  3. Venovať sa prioritne menším projektom ako sú školenia, vzájomná pomoc, spoločné nákupy, príprava na sebestačnosť, ktoré zaberajú menej času z hľadiska organizácie a prípravy.

  4. Podporovať aktívnych členov formou poskytnutia kontaktov na skupiny, ktoré už danú problematiku riešia.

  5. Ak má aktívny člen cieľ rozbehnúť rozsiahlejšiu činnosť, automaticky sa stáva jej „vedúcim“ a Dubina ho zaradí medzi možnosti a kontakty, na ktoré budú smerovaní ľudia so záujmom o takúto činnosť.

  Vízia zoskupenia

  Vytvoriť spoločnosť, ktorá je hospodársky sebestačná, žijúca na princípoch dobra, lásky, spravodlivosti, múdrosti, slobody a zodpovednosti, v súlade s prírodou, ktorá si ctí a ochraňuje tradičnú rodinu, dbá na jej zdravie, ctí si a podporuje pravdivé poznanie a spravodlivé konanie všetkých občanov žijúcich na území Slovenska.

  Uvedomujúc si katastrofálny stav našej spoločnosti, chaos, deštrukciu, ako aj zhoršujúcu sa celosvetovú situáciu, začalo zoskupenie hľadať nový spôsob konceptuálneho riadenia spoločnosti, v ktorej žijeme. Toto smerovanie priviedlo Dubinu k rozhodnutiu pripojiť sa k Národnému obrodeniu.