Sme občiny, komunity a spoločenstvá, ktoré pochopili, že systém postavený na politických stranách má už v svojom princípe zakódovanú korupciu, zneužívanie moci, pohŕdanie ľudom. Preto sme sa rozhodli spojiť v Národnom obrodení s úmyslom obrodiť našu kultúru a históriu postavenú na spravodlivej deľbe moci, kde nie sú prvoradé finančné prostriedky ale predovšetkým “ekonomika vzťahov”, solidarity, empatie a vzájomnosti.

To všetko s vylúčením politických strán.

Sme ako viacúrovňová autostráda, spájajúca sa napokon v jednom bode.

Na prvej úrovni sa zameriavame na zvládnutie prechodu kolapsu prostredníctvom integrovaného záchranného systému vzájomnej pomoci a zasadzujeme sa za vytváranie sebestačných komunít a občín.

Druhou úrovňou sú rezorty, ktoré sa pripravujú na zvládnutie riadiacich procesov štátu v momente kolapsu existujúceho systému.

Momentálna úroveň zastupiteľskej demokracie dospela do štádia nie nepodobného povinnému stravovaniu v mizernej reštaurácii, pričom existuje len táto jediná v zemi. Jedálny lístok zodpovedá volebnému hárku a my si ho nezostavujeme. A takto sme prinútení si vybrať medzi pečeným potkanom, exotickými červami a domácimi cvrčkami.

Komunita, spoločenstvo, či občina (ďalej súhrne občina), tam sa ľudia navzájom poznajú podľa činov a starešina je ten, ktorý požíva dôveru ľudí. Ľudia si svojho starešinu VYBERAJÚ, nie volia! Prípadne ho podľa potreby vymenia, neexistuje žiadne centrálne synchronizované volebné obdobie.

Starešinovia tvoria Slovenskú Národnú Radu (pôvodná prestala existovať v 90.rokoch, keď sa štátnou mocou zoficiálnil fakt, že zákonodárny zbor už odvtedy nezastupuje vôľu slovenského národa).

Slovenská Národná Rada (SNR) určuje pravidlá, nominácie, pozvania expertov a osobností na spolupodieľanie sa správy národných vecí v Sneme.

Starešinovia, členovia občín, experti a osobnosti podľa svojich profesijných záujmových oblastí a špecializácií dobrovoľne pracujú v jednotlivých rezortoch. Rezorty koordinujú sekretári, ktorých nominovala SNR (ergo občiny).

Každý rezort si zvolí do svojho čela experta, ktorému dôveruje (nominovaný na sneme) a ktorý svoj rezort profesne riadi.

Rezorty vypracovávajú metodiky a doporučenia (viď.Rezortné informácie), ako sa má národ správať, aby sa eliminovali negatívne dopady súčasného riadenia vedúceho k postupnému rozpadu služieb a funkcií štátu.

Predstavujeme tu sami seba, aby ste o nás vedeli a aby sme si mohli pomáhať.

Úvodný zámysel občín, ktoré sa chceli podieľať a zúčastniť prvého Okrúhleho stola 27.8.2022 v Tatrách. Nakoniec počet delegátov prekročil stovku a mapa pokrytia Slovenska občinami sa odvtedy neustále rozrastá.

Toto je priestor na predstavenie vybraných občín. Pokiaľ tu vaša občina zatiaľ nie je uvedená, a máte o to záujem, nezabudnite si o vašej občine pripraviť anotáciu a odoslať ju. (sekcia kontakt)

Prebudení Tvorcovia

Prebudení Tvorcovia – je súkromný klub obrancov národa,  v ktorom sa organizujeme ako obranná zložka v našom meste a okolí. Pripravujem sa na krízové situácie a ich promptné riešenie v prípade prírodnej katastrofy, nepokojov alebo vojny.

Z lásky k deťom o.z.

Z lásky k deťom o.z. – je občianske združenie, ktoré pomáha mentálne, fyzicky a materiálne znevýhodneným deťom a ich rodinám na Orave.

Zelené lístky

Zelené lístky je súkromný spolok pestovateľov a chovateľov. Fungujeme ako nepodnikatelsky subjekt výlučne v prospech členov spolku a delíme sa o výsledky našej činnosti, ktorou je pestovanie zeleniny a chovanie zvierat na vajcia a mäso pre vlastné potreby tak, aby sme potravinovo zabezpečili našich členov a ich rodiny.

Bansko Bystrická Deržava

Bansko Bystrická deržava je spolok rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí majú potrebu pretvárať tento svet k lepšiemu. Doba sa zmenila a my sa už nemôžeme spoliehať na štát, ktorý nie raz za a hlavne za posledné tri roky niekoľko krát, dokázal, že vôbec nie je problém zrušiť základné ľudské práva zo dňa na deň. Ukázal nám, že ho riadia oligarchovia a pochybné nadnárodné inštitúcie. My sme, slobodní človekovia, ktorí sa navzájom rešpektujú pomáhajú si a sme ochotní pomôcť aj ostatným, tak aby Slovensko bolo zasa naše.

ARCHA BA-V

Sme komunita uvedomelých a slobodných občanov z Petržalky, Jaroviec a širšieho okolia. Našim hlavným cieľom je vzájomnou podporou a výpomocou, každý podľa svojich možností, zručností a schopností, vytvoriť si lepšie podmienky prežitia v prípade kritickej krízovej situácie v špecifických podmienkach najväčšieho sídliska na Slovensku. Ctíme si našu vlasť Slovensko a chceme prispieť k zachovaniu Slovenska, ako národného, suverénneho a zvrchovaného štátu aj pre naše budúce generácie. Hlásime sa k tradíciám, kultúre a duchovnému odkazu našich slovanských predkov. Uznávame tradičnú rodinu ako základ spoločnosti a návrat k prirodzenému spôsobu života v súlade s Matkou prírodou. V tomto duchu chceme vychovávať naše deti a vnúčatá, s dôrazom na ich zdravý, šťastný rast, duchovný rozvoj a podporu ich vrodených tvorivých schopností. V dobe, keď si štát prestáva plniť svoje základné funkcie, vládnuca moc koná proti záujmom svojich občanov a upiera im základné ľudské práva, chceme sa aktívne zapájať do procesu národného obrodenia a vytvárania novej lepšej spoločnosti budovanej zdola.

KLUB UVEDOMELÝCH

Je spoločenstvo proslovansky a proslovensky zmýšľajúcich patriotov, ktorí sa už nechcú naďalej iba nečinne prizerať aktuálnemu dianiu na Slovensku, ale majú záujem s tým niečo reálne urobiť. Jednotlivec možno nemôže zmeniť mnoho, avšak spoločne toho dokážeme zvládnuť oveľa viac. Čím viac nás bude, tým intenzívnejšie bude cítiť náš vplyv a vzájomnú pomoc. Spoločenstvo nájdete hlavne v okolí Bardejova.

Naším spoločným heslom musí byť “V JEDNOTE JE SILA”. 

Pre záujemcov o podobné témy, ktorí ešte nie sú členmi klubu, je tu náš verejný kanál, na ktorý môžete nasmerovať svojich blízkych či priateľov, alebo jednoducho kohokoľvek kto má záujem sa dozvedieť viac: https://t.me/klubuvedomelych

Kontakt pre záujemcov:  info@klubuvedomelych.sk
                                           https://t.me/klubuvedomelych                                           

Šarišská dŕžava: https://www.sarisskadrzava.sk

Šarišská dŕžava je neformálne spoločenstvo ľudí, ktorí cítia potrebu spoluvytvárať svet, v ktorom žijeme. Nespoliehame sa na štát, na oligarchov ani na žiadne inštitúcie. Sme slobodní ľudia, ktorí spoločne rozvíjajú aktivity v oblasti kultúry, vzdelávania, hospodárstva, bezpečnosti, zdravia, pôdohospodárstva, vzájomne si pomáhajú, rešpektujú a podporujú sa.

Odkaz na mierovú rezolúciu:  https://www.mierovarezolucia.sk   

Spišská občina

Spišská občina začala svoju činnosť 5.11. 2020 ako neformálna skupina nespokojných občanov na prvom proteste v Poprade. Pokračovali sme ešte asi na 10 ďalších protestoch až sme pochopili, že to nie je cesta. Keď mala v Poprade stretnutie Archa SR, založili sme spontánne komunitu Archa Spiš. Tá začala pracovať na cieľoch Archy. Združovala Levoču, Kežmarok, Svit a Poprad, neskôr sa pridala Spišska Nová Ves a Stará Ľubovňa. Po sklamaní spoluprace s Archou SR, sme sa oddelili a založili Spišskú Občinu. Tá sa postupne stala zjednotiteľom Košickej komunity, Liptovskej komunity a tie spoločne ďalej získavali pre spoluprácu ďalšie komunity. Venovali sme sa najskôr prioritne zabezpečeniu prežitia v krízových časoch, neskôr aj zmene systému na Slovensku.

Pod Lipou

Občina pod Lipou vznikla v Košiciach pôvodne ako Archa Košice. Členovia skupiny sú aktívni v mnohých odvetviach. Zameriavame sa hlavne na svojpomoc, podporu lokálnych výrobcov, farmárov a remeselníkov. Plne podporujeme myšlienku tvorby štátnej moci odspodu, preto sme boli jedna z prvých komunít, ktorá sa od pôvodnej archy oddelila a spustila lavínu odchodov práve z dôvodu upustenia od pôvodných občinových princípov.  Nadviazali sme spoluprácu s okolitými občinami a v januári sme vytvorili skupinu “Štúrovcov” spolupodieľajúcou sa na celoslovenskom Programe ozdravenia a rozvoja spoločnosti. Iniciatíva vznikla spočiatku medzi občinami Dŕžava Sloviensko, Šarišská dŕžava, Spišská občina a postupne sa pridali občiny z celého Slovenska. Pri zamýšľaní sa nad tým, ako tento výstup sprostredkovať národu čo najjednoduchšie, sme dospeli k nápadu, použiť pre propagovanie jednotlivých národných cieľov slovenské ľudové porekadlá. A tak sme sa spoločne s najaktívnejšími občinami podieľali na zorganizovaní Okrúhleho stola a vzniku konceptu Národného Obrodenia. Občina je uzavretá, vstup do nej je na priame pozvanie alebo odporúčanie členov. Ak ste z Košíc a okolia a chcete sa k nám pridať, použite Oddiel Kontakt, kde nám dáte o sebe vedieť.

Dubina

Dubina je zoskupenie ľudí, ktoré spontánne vzniklo ako reakcia na zhoršujúce sa životné podmienky jednotlivcov a rodín, zavádzanie diskriminačných praktík a porušovanie ľudských práv počas tzv. pandémie. Na počiatku sa zišlo niekoľko aktívnych ľudí, ktorí postupne začali združovať a spájať ďalších sympatizantov prevažne z regiónov západného a stredného Slovenska.

Zámery zoskupenia

Prvotnými zámermi zoskupenia Dubina bola a stále zostáva príprava na prežitie rodín, aktívny odpor voči porušovaniu ľudských práv súvisiacich so zavádzaním rôznych protiprávnych opatrení, vzájomná pomoc, ochrana života a zdravia, odovzdávanie informácií a skúseností.

Činnosť zoskupenia

V súlade s uvedenými zámermi sa vyprofilovala i činnosť zoskupenia, ktorá je zameraná prevažne na:

  1. Prepojenie ľudí v rámci Dubiny (fyzicky aj online prostredníctvom komunikačných kanálov).

  2. Prepojenie a nadviazanie spolupráce s inými skupinami na území Slovenska, Čiech a Moravy.

  3. Vzdelávanie a poradenstvo zamerané na oblasť práva, školstva, zdravovedy, prežitia, hospodársku sebestačnosť, platidlá overené časom.

  4. Tematicky zamerané stretnutia členov Dubiny (prežitie, prvá pomoc, domáce vzdelávanie a pod.)

  5. Vzájomný obchod a výmena tovaru, podpora lokálneho obchodovania a domácej produkcie.

Komunikácia členov sa uskutočňuje osobne i kanálmi prevažne v aplikácii Telegram. Pravidelne sa realizujú spoločné telefonické hovory, v ktorých majú všetci členovia rovnaké právo vyjadriť svoj postoj, názor či priniesť nápad k riešeným témam.

Súčasné ciele zoskupenia

  1. Budovať sieť ľudí, ktorí fungujú na ľudskej úrovni bez nutnosti vytvárania formálnej, hierarchickej štruktúry ako sa prezentujú tradičné organizácie.

  2. Udržiavať aktívne kontakty medzi sebou a s podobne zameranými skupinami.

  3. Venovať sa prioritne menším projektom ako sú školenia, vzájomná pomoc, spoločné nákupy, príprava na sebestačnosť, ktoré zaberajú menej času z hľadiska organizácie a prípravy.

  4. Podporovať aktívnych členov formou poskytnutia kontaktov na skupiny, ktoré už danú problematiku riešia.

  5. Ak má aktívny člen cieľ rozbehnúť rozsiahlejšiu činnosť, automaticky sa stáva jej “vedúcim” a Dubina ho zaradí medzi možnosti a kontakty, na ktoré budú smerovaní ľudia so záujmom o takúto činnosť.

Vízia zoskupenia

Vytvoriť spoločnosť, ktorá je hospodársky sebestačná, žijúca na princípoch dobra, lásky, spravodlivosti, múdrosti, slobody a zodpovednosti, v súlade s prírodou, ktorá si ctí a ochraňuje tradičnú rodinu, dbá na jej zdravie, ctí si a podporuje pravdivé poznanie a spravodlivé konanie všetkých občanov žijúcich na území Slovenska.

Uvedomujúc si katastrofálny stav našej spoločnosti, chaos, deštrukciu, ako aj zhoršujúcu sa celosvetovú situáciu, začalo zoskupenie hľadať nový spôsob konceptuálneho riadenia spoločnosti, v ktorej žijeme. Toto smerovanie priviedlo Dubinu k rozhodnutiu pripojiť sa k Národnému obrodeniu.