Rezort Kultúry  / Dokument č. 2/2022

Rezort Rodina, práca a sociálne veci je jedným z najdôležitejších rezortov. Spolupracuje a je nápomocný pri riešení úloh s ostatnými rezortami. Plní poslanie obojsmernej komunikácie medzi obyvateľstvom a štátom. Zabezpečuje dozor nad dodržiavaním práv a slobôd Človeka. Vypracováva návrhy pokonov na základe Rodového Práva a potrieb Národa. Dáva v zmysle súladu celku riešenia na základe požiadaviek a potrieb obyvateľov Slovenska, v rámci pôsobnosti rezortu, v súčinnosti s ostatnými  rezortami. Koná tak, aby sa nenarušovala rovnováha v tvorivom a  spravodlivom svete spoločenstva Človekov.

Rodina

Základ rodiny tvorí muž, žena a deti. Rodina zodpovedá za výchovu a vzdelávanie detí. Rezort si dáva za úlohu podporu funkčnosti rodín, ich materiálnym zabezpečením, úrovňou vzdelávania a prípravy pre život v slobodnej spoločnosti v duchu zachovávania kultúrnych hodnôt a tradícii.

Práca.

Každý ma právo na vzdelanie, prácu a zdravotnú starostlivosť. Úlohou rezortu je vytvárať priestor a podmienky, pre každého človeka vykonávajúceho prácu pre spoločenstvo a svoj osobný rozvoj, podľa jeho schopností, vedomosti a zodpovednosti na zabezpečenie týchto základných práv. Rezort zabezpečuje dohlaď nad ochranou zamestnancov a zamestnávateľov v oblasti práce s cieľom zvyšovať obojstrannú spokojnosť.

Sociálne veci, poistenie a dôchodok.

Rezort spravuje sociálnu  poisťovňu, tak aby ochránila obyvateľstvo v čase životnej núdze a zabezpečila spravodlivé prerozdelenie finančnej pomoci a vyplácanie dôchodkov v takej výške, aby človek mohol viesť plnohodnotný a dôstojný život.

Krátkodobé ciele – konať tu a teraz.

   • Uviesť Rodové Právo do života – Prednášky, spolupráca s médiami, rozmiestňovanie letákov, zabezpečiť aby sa listina „Občina Sloviensko“ dostala do každej poštovej schránky – pre každú rodinu.

   • Zriaďovanie Občín – Občina v každej dedine, na každom sídlisku, v každom meste. Usmerňovať ľudí pri zriaďovaní si Občín. Občina je základným kameňom riadiacej štruktúry slobodného spoločenstva Človekov ktorú tvoria Slovienske Rody.

   • Vytváranie riadiacich štruktúr – súbežne so súčasnou legislatívou, nezávisle od aktuálneho systému, diktátu bruselského režimu.

   • Šírenie Národného povedomia – Organizovať prednášky a kurzy o Slovienskej kultúre, Našich dejinách, o Rodine a Človeku, kurzy o Slovienskej Bukvici a  o  KONOCH Stavby Sveta, šírenie Védickeho znania o našej Národnej budúcnosti, o Slovienskom Národnom programe.

    • Vypracovať Sloviensky Národný program.

    • Spájať sa na úrovni výmeného obchodu ( Občiny a Občianske združenia)

   Dlhodobé ciele.

     • Zrušiť DPH a duplicitné zdaňovanie (napr. dane z nehnuteľností) jedná sa o štátom legalizované okrádanie Človekov. Zdroje na realizáciu úloh a cieľov, Národné podniky, miestne prevádzky, Slovienska Národná mena

      • Zrušiť pracovne agentúry ktoré sprostredkovávajú  zamestnanie za úhradu – jedná sa o štátom legalizované otroctvo.

      • Ustanoviť 4-dňový pracovný týždeň – cieľ: zlepšenie pracovnej disciplíny, viac voľného času pre rodinu a človeka na jeho osobný rozvoj.

      • Obnovenie a budovanie Slovienských Národných podnikov, družstiev, služieb, obchodov, informačných sieti, dopravy, škôl, nemocníc atď….

      • Prioritne zabezpečiť aby potravinársky priemysel, krmoviny, poľnohospodárska výroba, ich distribúcia a maloobchodný predaj bol v rukách Slovienskeho Národa

       • Vytvoriť jednu Slovenskú Národnú zdravotnú poisťovňu

       • Zrušenie mimovládnych a neziskových organizácii zo zahraničia, ktoré sú financované inštitúciami zo Západu

       • Vytvorenie vlastnej Národnej meny