Rezort Kultúra / Dokument č. 3/ 2022

Koncepcia rozvoja školstva na Slovensku sa opiera o analýzu súčasného stavu a stavu aký by sme chceli dosiahnuť tak , aby sme zabezpečili trvalý a kontinuálny rozvoj spoločnosti, keďže sa jedná o prvú prioritu zovšeobecnených nástrojov riadenia spoločnosti a pôsobí v dlhodobom meradle. Predložené názory zohľadňujú dlhoročné skúsenosti pracovníkov v danom odbore .

Definovanie súčasného stavu

 1. ZŠ / SŠ

 1. Sústavné a dlhodobé znižovanie úrovne znalosti absolventov ZS, SŠ, ako v oblasti teoretickej, odborno-praktickej, dejino – kultúrnej oblasti. Odnárodňovanie a strata národnej identity spôsobená cielene nesprávnym a deformačným výkladom dejín a občianskej náuky.

 2. Zvyšovanie rozdielu úrovne znalosti absolventov vzhľadom na zavedenie možnosti prispôsobenia učebných osnov jednotlivými ZŠ.

 3. Vznik súkromných škôl, z ktorých niektoré sú riadené a financované neziskovými organizáciami financovanými zo zahraničia, vytvárajú riziko pre existenciu štátu.

 4. Deti z materských škôl prichádzajúce na ZŠ sú nepripravené, majú problémové správanie, sú nesústredené.

 5. Autorita rodičov klesá nielen u žiakov, ale aj u rodičov a vedenie školy sa často nezastane svojho zamestnanca.

 6. Rodičia majú málo času na kvalitnú prípravu svojho dieťaťa do školy (veľakrát sa spoliehajú len na školu).

 7. Znížený počet žiakov, znižuje úväzky učiteľom, upadá špecializácia, učitelia učia častokrát premety, na ktoré nemajú odbornosť alebo im „nesedia“. V kombinácii s vysokým počtom často meniacich sa vyučovaných predmetov, sa znižuje výkon učiteľa.

 8. Na ZŠ nie je rozvíjaná praktická zručnosť ako napr. : poľnohospodárske práce, práce v dielni, varenie, príprava na rodičstvo ,…

 9. Nízka disciplína u žiakov ZŠ, SŠ spôsobená konkurenčným prostredím medzi školami.

 10. Pohybové telesné aktivity sú na nízkej úrovni, rodičia často ospravedlňujú svoje deti od telesnej aktivity.

 11. Na ZŠ, SŠ je nedostatočné spoznávanie svojej histórie, národných dejateľoch a tým aj vyplývajúca slabá národná hrdosť.

 1. SŠ / VŠ

 1. Podstatné znižovanie náročnosti učebných osnov oproti stavu pred rokom 1989 až o 60%

 2. Chýba systematická spolupráca škôl s príbuznými výrobnými odvetviami, kde by študenti získali odborné znalosti. Odbornú prax berú školy ľahkovážne. Vykazujú sa len čiarky bol/nebol.

 3. SŠ a VŠ nepokrývajú potreby národného hospodárstva a produkujú nadmerné množstvo absolventov odborov, ktoré nemajú v praxi uplatnenie, čím sa produkujú nezamestnaní.

 4. Zánik remesiel, ktoré v súčasnosti chýbajú v národnom hospodárstve.

 5. Po napojení VŠ na Bolognský systém vzdelávania, došlo ku prepadu kvality úrovne absolventov a odliv schopných do zahraničia.

Riešenie

Na základe hore vymenovaných nedostatkov v súčasnom školstve a potrebe jeho nápravy v dlhodobom meradle vidím nasledovné korekčné opatrenia:

 1. Všetky školy a ich zamestnanci musia patriť pod ministerstvo školstva .

 2. Vytvorenie koncepcie rozvoja a smerovania školstva, ktoré bude mať celonárodnú podporu a bude platiť pre dlhodobé obdobie, bez častých veľkých revízii.

 3. Zrušenie normatív na žiaka, vzhľadom na skúsenosti s týmto druhom financovania škôl, ktorý prispel ku degradácii kvality. Namiesto toho vypočítať reálne náklady každej školy a jej potreby pre spoločnosť. Štát by mal určovať koľko a akých škôl bude potrebné mať pre potreby rozvoja krajiny.

 4. Zrušenie financovania súkromných škôl v plnom rozsahu (teda 100%). Po vzore zo zahraničia ponechať financovanie cca. 20% a súkromné školy viesť pod neustálym dohľadom.

 5. Zrušenie inklúzie, ktorá sa významným spôsobom podieľa na znižovaní úrovne vzdelávania. Vytvoriť podmienky pre prácu s talentmi.

 6. Odpolitizovanie škôl, zákaz vstupu politickým stranám a NGO do škôl.

 7. Zrušenie výuky náboženstva na školách.

 8. Zavedenie na telesnej výchove jogy, sebaobrany pod odborným dohľadom.

 9. Zavedenie brannej výchovy na ZŠ, SŠ.

 10. Zavedenie diferenciácie rómskych detí vo vzdelávacom procese. Podporovať vzdelávanie šikovných rómskych detí, aby mali vyššiu šancu uplatnenia v živote. Zavedenie špeciálnej metodiky výuky pre rómske deti (napríklad: výukové hodiny v trvaní pol hodiny, výuka v triedach max. 4 hodiny, potom praktické cvičenia so zvýšenou pohybovou aktivitou – tanec, spev, športy, rôzne ručné práce, manuálna činnosť)

 11. Organizovanie školských výletov na pamätné miesta pri výročí danej udalosti / sviatku : Slavín, Dukla, Vozokany, apod.

 12. Zvýšenie nárokov na vedomosti a zručnosti žiakov a študentov tak, aby to bolo minimálne na úrovni pred rokom 1989.

 13. Výuka cudzích jazykov až na druhom stupni ZŠ, dať prioritu výuke rodného jazyka.

 14. Neintegrovať deti s poruchami učenia medzi bežné deti , vytvoriť špecializované školy.

 15. Na celom území Slovenska musia byť ľahko dostupné školy s vyučovacím jazykom Slovenským, aj na etnicky zmiešanom území. V prípade záujmu zo strany národnostných menším, je potrebné, aby mali možnosť študovať vo svojom materskom jazyku na ZŠ .

 16. Podpora vzniku SŠ a učňoviek popri výrobných závodoch.

 17. Prehodnotiť počet a kvalitu VŠ, posvietiť si na plagiátorstvo a korupciu v školstve

Z hľadiska krátkodobých cieľov, t.j. takých ktoré je možné organizovať aj v súčasnom stave bez potreby veľkých nákladoch :

 1. Zvyšovať národné povedomie a znalosti našej pravdivej histórie.

 2. Zvyšovať znalosti v oblasti riadenia spoločnosti a štátu, na prípravu riadiacich kádrov. Pre tento účel je veľmi vhodné použiť teóriu Koncepcie sociálnej bezpečnosti (KSB).

 3. Zvyšovať znalosti v oblastiach umožňujúcich prežitie : liečiteľstvo, remeslá, …

 4. Vrámci výchovy k životu sa zamerať aj na zdravovedu, bylinkárstvo, pestovateľstvo, chov, lásku k sebe a iným, ochrana pred manipuláciou a pod. Školy by mali svoje dielne, vyvýšené záhony, úle, zvieratká – v ideálnom prípade a najmä pre prácu s deťmi na 1. stupni, kde vieme rozvíjať vzťah k rôznym veciam.

Preto odporúčame každej samostatnej organizácii (občine):

 1. vytvoriť si podmienky na organizovanie prednášok, seminárov.

 2. Vytvoriť zoznam dobrovoľníkov – prednášajúcich pre jednotlivé oblasti a tento zoznam sprístupniť všetkým občinám.

………

Ďakujem za podklady. Doplním zatiaĺ pár bodov, určite sa nájdu ešte mnohé ďalšie.

1. NGO,OZ a pod. by som úplne nevylučovala, ale pedagogický zbor i rodičia musia byť oboznámení s témou, jej obsahom a metodikou. Sú neziskovky, ktoré robia dlhodobo záslužnú prácu (platené zo zahraničia jednoznačne NIE – je to definované vyššie).

2. Prehnaný tlak na súťaž, venovať sa viac spolupráci horizontálne aj vertikálne. (moje poznatky sú také, že nie je žiaden tlak na súťaživosť, panuje veľká pasivita a ľahostajnosť.)

3. Pripravenosť mladých pedagógov osobnostne a vedomostne, výber študentov zamerať na kvalitu, nie kvantitu, to platí aj o VŠ pedagógoch.

4. Prehodnotiť počet a kvalitu VŠ, posvietiť si na plagiátorstvo a korupciu v školstve. (zapracované vyššie)

5. Systém hodnotenia žiakov (nie je 1 ako 1), zapojiť sebahodnotenie (nedával by som to, to už sú detailné špecifikácie, ktoré vyplynú z ostatných požiadaviek na zmenu)

6. Urobiť analýzu viacerých dohodnutých faktorov v rôznych typoch škôl v SR: Walfdorská, Montessori, klasická a pod., aby sme s vaničkou nevyliali aj dieťa. Naše školstvo do roku 1989 obdivovala celá Európa. Upravme záležitosti súvisiace s pokrokom a vráťme s k tomu v mierne modernizovanej podobe späť.