Rezort Kultúry / Dokument č. 1 / 2022

Kultúra má pre Slovenský národ veľký význam a pomohla mu v minulosti prežiť stáročia útlaku a genocídy. Jej úloha v spoločnosti je rovnako dôležitá ako napríklad úloha ekonomiky, práva alebo hospodárstva. V dokumentoch UNESCO sa Kultúra definuje ako

komplex špecifických duchovných, materiálnych, intelektuálnych a emocionálnych čŕt spoločnosti alebo sociálnej skupiny, ktorý zahŕňa spolu s umením a literatúrou aj spoločný spôsob života, životný štýl, hodnotový systém, tradície a vieru“.

V súčasnosti sa Kultúra na Slovensku nachádza v hlbokej kríze, o čom svedčí aj skutočnosť, keď masovokomunikačné prostriedky vydávajú rôzne formy zábavy za Kultúru. Tieto smery pozorujeme v oblasti výtvarného umenia, literatúry, divadla, filmu a hudby kde rôzne dekadentné projekty progresívnych „umelcov“ sú prezentované verejnosti v slovenských galériách, divadlách, kinách a na iných verejných miestach ako súčasné moderné umenie. Vo veľkej miere tomuto stavu napomáha aj dotačná politika Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a verejnoprávnej inštitúcie- Fond na podporu umenia. Nápravou v tejto oblasti bude presné pomenovanie činnosti Ministerstva Kultúry, určenie jeho hlavných cieľov a výber zodpovedných, čestných a svedomitých ľudí do riadiacich funkcií. Súčasné pôsobenie upravuje zákon o organizácii vlády SR a organizácii ústrednej štátnej správy Slovenskej republiky.

Hlavné dlhodobé ciele v oblasti Kultúry na Slovensku:

  • Slovenský (štátny) jazyk a literatúra

  • Kultúrne dedičstvo (vrátane pôvodnej Kultúry) Slovenského národa

  • Kultúrno- osvetová činnosť

  • Zvyky, tradície a obyčaje Slovenského národa

  • Ľudová umelecká činnosť

  • Múzejníctvo- vlastivedné múzeá, skanzeny, ľudové domy (dvory) a pamätné izby

  • Ochrana pamiatkového fondu

  • Prezentácia slovenskej Kultúry doma a v zahraničí

  • Knihovníctvo a knižnice

  • Výtvarné umenie

  • Divadelné umenie

  • Filmové umenie

  • Hudobné a tanečné umenie

  • Vydávanie periodických a neperiodických publikácií

  • Masovokomunikačné prostriedky

  • Viera a náboženské spoločnosti

  • Kultúra národnostných a kultúrnych menšín

  • Kultúrne a spoločenské podujatia

  • Folklórne festivaly

Z krátkodobých cieľov, ktoré je možné uskutočniť v krátkom čase a za nízkych finančných nákladov uvádzame nasledovné činnosti:

  • Kultúrno- osvetová činnosť– organizovanie rôznych prezentácií a prednášok v rámci celého Slovenska. Tu treba urobiť čo najskôr zoznam miest (centier) na Slovensku, kde je možné v súčasnej situácii takúto činnosť robiť a zoznam školiteľov, ktorý môžu a vedia takéto prezentácie a prednášky robiť.

  • Pripomínanie si významných výročí (osobnosti a udalosti) pre Slovensko a Svet Slovanov. V rámci toho organizovanie spomienkových podujatí a propagácia významných osobností a udalostí formou článkov, videí a rozhovorov. Pripomínanie našej minulosti.

  • Vyhotovenie Kalendária Slovenska a Sveta Slovanov, kde na každý mesiac bude zoznam výročí významných osobností a významných udalostí zo Slovenska a Sveta Slovanov.

  • Brigády zamerané na obnovu pamätníkov a pamätných miest. Zároveň treba urobiť zoznam takýchto pamätníkov a pamätných miest- hlavne tých, čo súvisia s našou pôvodnou Kultúrou (vrch Velestúr, Bodiná, Krupinské Bralce, Perúnova skala na Spišskom hrade, Posvätné háje, Božištia, Svetilištia, prírodné útvary,…)

  • Organizovanie koncertov a festivalov.

  • Organizovanie knižných festivalov, prezentácie kníh a besedy s autormi.

  • Slávenie našich sviatkov (jarná a jesenná rovnodennosť, letný a zimný slnovrat,…).

  • Publikačná činnosť.

  • Začať vydávať časopis SVET SLOVANOV.

KÝM DUCH V NÁRODE, NÁROD ŽIJE“