Záverečná rezolúcia z Medzinárodného fóra Slovanských národov.

31. marca 2024, mesto OREL, RUSKO

Po usporiadaní Medzinárodného fóra slovanských národov „Sila Slovanov je v jednote“ a vypočutí si mnohých najlepších a najhodnejších mužov spomedzi slovanských národov, diskutujúcich o zložitých úlohách, ktoré stoja v ceste rozvoja Slovanských národov, pamätajúc na ťažké skúšky a úlohy, ktoré postihli našich veľkých, múdrych a slávnych predkov, vidiac výsledky stáročného boja slovanských národov s početnými, zákernými a
podlými nepriateľmi, uvedomujúc si svoju povinnosť a zodpovednosť voči mnohým generáciám našich predkov a potomkov, ktorí pochopili dôležitosť tohto historického momentu, vypočujúc a prijímajúc hlas svedomia, účastníci fóra prijali toto uznesenie:

Výzva pre mnohých, mnohých Slovanov, ktorí žijú v blízkosti pri sebe alebo sú roztrúsení po zemi, ktorí sú v mieri alebo konflikte, ktorí si pamätajú dedičstvo svojich veľkých predkov alebo ktorí zabudli kým sú. Počujte!

Každý narodený v niektorom zo slovanských národov, ktorý si dostal dedičstvo života, uvedom si, že Tvojím hlavným poslaním je služba. Každý muž nech slúži svojej rodine, rodu, občine, vlasti a veci slovanskej veľkosti a jednoty. Každá žena nech slúži svojmu mužovi a podporuje ho v jeho službe. Nechajte deti slúžiť svojím rodičom a podporte ich v ich službe. Nasmerujte všetky svoje sily a dostupné zdroje na túto službu. Pre veľkosť svojej rodiny, zjednotenej vlasti, veľkosti Slovanských národov, každý Slovan: Veľkorus, Bielorus, Malorus, Srb, Chorvát, Čech, Slovák, Bulhar, Poliak zmýšľajte a konajte takto:

  • Venuj sa štúdiu a rozvoju kultúry slovanských národov, upevňovaniu tradičných všeslovanských duchovných a morálnych hodnôt, zachovávaniu ľudových remesiel, hudby, spevu, tanca, rozprávania a iných smerov
  • Študujte, uchovávajte a rozvíjajte svoj rodný jazyk
  • Na zachovanie slovanských národov sa Slovan musí snažiť vytvoriť veľké rodiny, najmenej 3 deti. Výchova detí by sa mala vykonávať podľa pôvodných tradícií
  • Starajte sa o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Cvičte a učte svoje deti telesnú výchovu a šport ako základ telesného rozvoja
  • Starajte sa o okolitú prírodu, chráňte a odovzdávajte svojím potomkom čistú zem, vodu a vzduch
  • Doprajte svojej rodine a svojmu okoliu zdravú obživu. Podporte produkciu zdravých potravín
  • Zapojte sa do obnovy a rozvoja vojenskej tradície. Slovania sú národy nebeskej armády, sú štítom a mečom svojej rodnej zeme
  • Zúčastňujte sa aktívne na živote svojich štátov. Zúčastnite sa aj vy a prispejte k povýšeniu slovanských bratov k moci
  • Pre posilnenie úlohy Slovanských národov vo svete, Slovania, považujte za česť prispieť k službe svojim slovanským bratom prácou a dostupnými prostriedkami
  • Podporujte slovanské verejné organizácie a spolky. Je svätou povinnosťou každého z nás pomáhať posilňovať zväz slovanských rodov na celom svete

Jeden národ na jednej Zemi, jedna Dŕžava!

Slavica