Dňa 29.8.2023 sa v Alekšinciach pri Nitre konalo ďalšie z plánovaných stretnutí SNR. Ťažiskovou témou stretnutia boli nadchádzajúce voľby do parlamentu Slovenskej republiky.

Účastníci sa jednohlasne zhodli, že aj napriek všeobecne deklarovanej apolitickosti Národného obrodenia sú voľby tak dôležité, že je nemožné ich ignorovať. Je bohužiaľ jasné že ak nezasiahneme môžeme stratiť našu suverenitu. Rozhodli sme sa preto podporiť v rámci Národného obrodenia občianskych kandidátov, ktorí odpovedia na nami zostavených 10 otázok. Následným procesom diskusie a výberu sa nakoniec zhodneme na 4 nominantoch pre každú stranu, ktorí naprieč NO dostanú našu podporu.

Dohodli sa presné dátumy uzatvorenia kandidátov a ich nominácie v rámci NO.

Tesne pred voľbami sa SNR stretne znova online. Vzhľadom na búrlivú volebnú kampaň a politický boj sa pomery na volebnej scéne môžu výrazne zmeniť, preto bude nevyhnutné vyhodnotiť v tom čase reálne postavenie jednotlivých nami podporovaných politických strán. Cieľom je minimalizovať riziko prepadnutia hlasu pro-národného voliča.

V rámci diskusie sme informovali aj o vysielaní relácie v Slobodnom vysielači s hosťami Milošom Zverinom a Oskárom Cvengroschom. Téma: Národné obrodenie vyberá, nie volí!
Ďalším bodom programu bola sumarizácia aktivít v Národnom obrodení a samozrejme informácia o ďalších, pripravovaných akciách a aktivitách.


V diskusnej časti stretnutia účastníci podrobnejšie rozobrali témy spojené s aktivitami jednotlivých komunít, občín a spolkov.

Okrem iného zaznela aj dôležitá informácia o pripravovanej zmene dizajnu webu Národného obrodenia a vznik rôznych sekcií špecializovane zameraných: svoju sekciu budú mať dnešné príspevky súvisiace s voľbami, pribudne sekcia o akvitivách a činnostiach NO, sekcia vzdelávacia a zároveň analyticky rozoberajúca prebiehajúce procesy, sekcia s radami (všeobecné dlhodobé sú v rezortných informaciách), ktoré budú pružne reagovať na udalosti (týmto spustíme bezštruktúrne riadenie tak, ako sme to predstavili na ustanovujúcom sneme).

Skupina koordinátorov súhlasila s nomináciami ohlásenými na 1.SNR 2.7.2023 Títo nominanti preberajú koordináciu 2 rezortov. Stále ostávajú nepokryté rezorty Právo a Zdravotníctvo. Prosíme, kto má vhodného kandidáta na koordinátora, nech ho nominuje. Rozobral sa prípad očakávaného rozvoja v hospodárstve, kde množstvo doporučení spotreby v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby bude musieť byť koordinované s rezortom Zdravotníctva.

Dôležitým bodom v rámci diskusie bola problematika budúcnosti lokálnej meny a jej emitovania prostredníctvom „ústavu na to určeným“ tak, aby zabezpečoval ochranu samotných obyvateľov štátu. Zhodli sme sa na jeho potrebe, no nezabudli sme že najdôležitejším a prvoradým cieľom Národného obrodenia je pripraviť cestu k požadovanej zmene cestou informovania a hlavne učenia Slovenského národa.

Národné obrodenie sa otvára komukoľvek, kto chce aktívne prispieť pre budúcnosť Slovenska a to bez ohľadu, či je z nejakej občiny, alebo je samostatný sympatizant bez príslušnosti k niektorej občine. Každý ma možnosť si individuálne vytvoriť účet na webe a ihneď získa prístup k telegramovým prihlasovacím linkám. Pokiaľ požiada, že chce aktívne pracovať v niektorom rezorte alebo projekte podobnom, ako je projekt voľby 2023, zaradí sa do príslušnej skupiny, či rezortu. Samotná SNR prejde postupne transformáciou aby sa zmenila na organizačný model samosprávy zeme (podľa návrhu Vlasteneckého Frontu, ktorý sa stal ideovým základom NO), preto zástupcovia v SNR nebudú striktne reprezentovať iba občiny, ale svoju oblasť, okres, mesto, a tie budú zastupovať sympatizanti, či členovia občín z danej lokality.

Stretnutie SNR bolo ukončené myšlienkou od Lucii Berešovej o ktorej by sme mali všetci uvažovať:

Aj odborník, hoc je akokoľvek výnimočný vo svojom odbore, musí byť človekom mravným.

SNR sa zhodla, že ďalšie stretnutie uskutočníme o 3 mesiace online a v januári 2024 sa osobne stretneme v Poprade.


Za Národné obrodenie spracoval Rastislav Ruman.

Categories: KSB