Štvrtý pracovný seminár na Slovanskom dvore Slavica

V sobotu 27. januára 2024 sa konal v poradí už štvrtý pracovný seminár, ktorý bol zameraný na oblasť školstva, výchovy a vzdelávania. Na úvod seminára privítal prítomných účastníkov predseda Slovanského spolku Slavica. Témou seminára bolo stanovenie krátkodobých (1 rok), strednodobých (2- 6 rokov) a dlhodobých (15- 20 rokov) cieľov a zároveň vytvorenie pracovných skupín. Skupina krátkodobých cieľov v dopoludňajšej časti seminára predstavila plán činnosti na rok 2024. Jedná sa o krátkodobé projekty Slovanského spolku Slavica, ktoré sa budú realizovať na Slovanskom dvore Slavica:
–  Slovenská (slovanská) výchova
–  Nedeľná škola
–  Poznávacie výlety (exkurzie) na Slovanskom dvore Slavica
–  Kurzy na školách (príprava prednášajúcich)
–  Detský letný tábor
–  Škola v prírode
–  Medzinárodný deň detí
Predstavený materiál sa bude postupne dopĺňať a vylepšovať na základe zaslaných podkladov od účastníkov seminára.
V odpoludňajšej časti zaznelo ešte niekoľko podnetných návrhov od účastníkov a následne boli prítomní oboznámení s plánom skupiny strednodobých cieľov:
–  Získavanie partnerov pre spoluprácu (Matica slovenská, Živena,…)
–  Legislatívne návrhy pre Ministerstvo školstva a Ministerstvo kultúry
–  Vydávanie metodických príručiek
–  Vydávanie učebníc
–  Zapracovanie vzdelávania a výchovy do zákona o kultúre
Formujúca sa skupina dlhodobých cieľov by sa mala predovšetkým zamerať na NOVÚ KONCEPCIU SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA