Pri hľadaní inšpirácií, čím by sme na vianoce obdarili našich blízkych ale aj seba, upriamime prosím pozornosť na duševný pokrm našej doby, knihu Jána Dubovského:

Inkvizícia a smrť právneho štátu v druhej Slovenskej republike – Stručná kronika doby, 2023

Autor, ktorého celoživotným krédom je hľadanie pravdy, za pravdou ide cieľavedome a tvrdohlavo, nepozná žiadne tabu, ktoré by ho zastavilo, nemilosrdne otvára Pandorinu skrinku, odhaľuje skryté sily, antihumánne a anticivilizačne devastujúce vývoj ľudstva a nazýva veci pravým menom. Dielo nie je oddychové čítanie na letné večery, ale odkrýva utajené zákulisné pozadie historického vývoja, je knihou odvahy a odbojného ducha, ktorá intelektuálne obohacuje čitateľa. V časoch absencie kritického myslenia je dôležitým mementom pre celé generácie euro-atlantickej spoločnosti, ktoré rezignovali na pátranie po pravde a abdikujúco prijímajú jednostranné, direktívne diktované dogmy a vyfabrikovanú pravdu. V knihe Ján Dubovský odhaľuje pôvod dnešných udalostí v kontexte vývoja celosvetového diania, ale aj celoslovenského, prameniaceho v dávnej minulosti. Dielo je určené najmä pre tých, ktorí sú otvorení poznaniu a vytváraniu vlastného úsudku a patrí k tým , ktoré je potrebné zachovať budúcim generáciám pre poznanie historických súvislostí. Kniha patrí ku skvostom slovenskej náučnej spisby posledných desaťročí.

Categories: Vzdelávanie